Bencés szerzetesség

Benedek szerint az a szerzetes, aki közösségben, apát és regula vezetésével keresi és követi Krisztust. A benedeki hármas fogadalom ezt foglalja össze: a stabilitás fogadalma a közösség melletti elköteleződést, engedelmesség az apát és közösség döntéseivel való azonosulást, a szerzetesi életalakítás fogadalma pedig a Regula követését ragadja meg.

A benedeki életforma jellegzetessége, hogy a bencés szerzetesek egész életükre egyetlen közösség mellett kötelezik el magukat – ez a stabilitás, az állhatatosság fogadalma. Életük keretét a liturgia (közösségben végzett imádság), a lectio divina(a Szentírás imádságos olvasása) és a munka ritmusa jelöli ki. Az engedelmesség fogadalma arra vonatkozik, hogy a szerzetes Isten akaratát keresi az elöljárók és a közösség döntéseiben, és ezért szabadon aláveti magát ezeknek. Végül a szerzetesi életalakítás foglal magába mindazt, amit a hagyomány a szerzetesi életmódhoz köt: nőtlenséget, vagyonközösséget, alázatosságot, Krisztus keresését a testvérben, az apátban, a kiszolgáltatottban és a vendégben.

Bencés szerzetesség és szerzetesélet Pannonhalmán

Szerzetesélet Pannonhalmán

Monostorunkat 996-ban alapították Szent Adalbert szerzetesei. Szent István király szándéka szerint közösségünk máig imádkozik „az ország fennmaradásáért” (pro stabilitate regni). Bencés életünk forrása Krisztus misztériumainak közös ünneplése, egyházunk liturgiájának méltó végzése. Nagy hangsúlyt fektetünk a zsoltárimádság, illetve a magyar és latin gregorián ének szerzetesi hagyományának ápolására.

Munkaköreink igen változatosak. A bencés közösség belső munkái (ház körüli munkák, liturgikus és közösségi szolgálatok), a gimnáziumi oktatás-nevelés, területi apátságunk tizenöt plébániájának ellátása, a vendégek és zarándokok ellátása, turisztikai és kulturális tevékenységünk során, továbbá gazdasági és szociális intézményeink keretei között több mint háromszáz munkatárssal működünk együtt.

Könyvkiadónk saját zsoltár- és Újszövetség fordításunk közzétételén túl számos lelkiségi és teológiai munkával járul hozzá a magyarul olvasók lelki gazdagodásához. A magyar kereszténységet és kultúrát szolgáljuk liturgikus ünnepeinkkel – a húsvéti Szent Három Nap megünneplése során népes zarándoksereget látunk vendégül –, lelkigyakorlatainkkal, az ökumenikus párbeszéd iránti elkötelezettségünkkel, Pannonhalmi Szemle című folyóiratunkkal és a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola keretei között folytatott teológiaoktatással.

Gazdasági tevékenységünk: a kolostori termékek, a gyógynövénykert, az étterem, a kávézó és a pincészet közösségünk és a ránk bízottak anyagi hátterének megteremtését szolgálja. Ebből támogatjuk a szociális otthonainkban élő időseket, valamint az iskoláinkban tanuló fiatalokat. Egyszersmind eszköz arra, hogy az evangélium örömhíréről a gazdasági életben is tanúságot tegyünk.