Pannonhalmi Főapátság jegyértékesítés Általános Szerződési Feltételei
(ÁSZF)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az online jegyvásárlással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk.

A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.pannonhalmifoapatsag.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://pannonhalmifoapatsag.hu

Az online jegyvásárlás felület üzemeltetőjének (a
továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

A Szolgáltató neve: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
A Szolgáltató székhelyének postai címe: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@osb.hu
Nyilvántartásiszám: 00001/2012-049
Adószáma: 19886662-2-08
Bankszámlaszáma: 10700031-04072306-51100005
A szerződés nyelve: magyar
Jegyértékesítéssel kapcsolatos panaszkezelés: Tricollis Foglalási Központ, 9090
Pannonhalma, Vár 1., E-mail: info@osb.hu
Az adatfeldolgozó megnevezése: Different Fejlesztő Kft., székhely: 9022 Győr, Apáca utca
51., cégjegyzékszám: 08-09-004789, képviselő: Takács János, email: info@different.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2023. április 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelő a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a link használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Megrendelő, amennyiben használja a Szolgáltató által üzemeltetett Online jegyvásárlás weboldalt, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online jegyvásárlás oldalt használni. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a küldött link, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint ezek terjesztése tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megvásárolható termékek és vételáruk

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Szolgáltató által forgalmazott további termékeket az Online Jegyvásárlás felületen keresztül megvásárolni nem lehet. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t. Egyéb költség nem kerül felszámításra.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal a kikötéssel, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vásárlás menete

Az adott koncert felületén ki kell választani a megvásárolni kívánt jegytípust, a darabszám megadásával, majd a kosárba helyezni. A kosárba lépve a Vásárló számlázási adataira, valamint egy valódi e-mail cím megadására van szükség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.

A Felhasználó az Online Jegyvásárlási felület használatával a jelen általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.

A Felhasználó minden személyes adatát az info@osb.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor törli.

A szükséges személyes adatok megadása után a kártyás fizetési felületen van mód a jegyek kifizetésére.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

Belépőjegyek árának meghatározása a rendezvény szervezőjének hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és Qr-kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik.

Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a Qr-kód jól olvasható.

A fizetést követően az e-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található Qr-kódot a rendezvény szervezője a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a rendezvény szervezőjének a beléptető-rendszere az adott Qr-kóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

A rendezvény szervezője döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat arra alkalmas telefonon a jegy beolvasása útján. Ebben az esetben a Szolgáltató a Vásárló által a saját telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) részére kézbesíti a belépőjegyet.

A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik, de ebben az utóbbi esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos az ÁSZF-et elfogadta.

Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

A Belépőjegy fajtájától függően digitális és egyéb biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Jegyértékesítő, a rendezvény szervezője vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A rendezvény szervezője a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a rendezvény szervezője minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Jegyértékesítő az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, mint tömegfelvétel, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Jegyértékesítő felé semmilyen igényt. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a rendezvény szervezője a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

A rendezvény szervezője fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt indokolt változtatásra.

Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a rendezvény szervezője bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. E döntésről a Vásárlókat a Jegyértékesítő a weblapon keresztül tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A rendezvény szervezője jogosult egyes eseményekre ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló annak ismeretében vásárolja meg a belépőjegyét, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a rendezvény szervezője dönti el és a jegyek visszaváltásáért a rendezvény szervezője a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi pannonhalmifoapatsag.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a rendezvény szervezőjétől. A Szolgáltató, mint jegyértékesítő ügynök, a rendezvény szervezőjétől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a rendezvény szervezője által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Szervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére, de az esetlegesen felszámított kezelési költség visszatérítésre kerül. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Szolgáltató a rendezvények helyszínére való oda- és visszajutás megkönnyítése érdekében transzferjáratokat szervez Győrből. A járatokra megváltható transzferjegyekkel kapcsolatos rendelkezések megegyeznek a jelen ÁSZF-ben feltüntetett Belépőjegyekkel kapcsolatos rendelkezésekkel. Az aktuális dátumokkal és időpontokkal kapcsolatban a Szolgáltató az adott eseménynél adja meg a konkrét részleteket.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A fizetés menete

A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 20 perc elteltével a kosáridő lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik.

A vásárlás végén a fizetés gombra lépve a Stripe felületén keresztül kártyás fizetéssel egyenlíthető ki a belépőjegyek ára.

Fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

A fizetés teljesítése
A megrendelt szolgáltatások kényelmes és biztonságos online-kiegyenlítését a Stripe Technology Europe, Limited ("STEL") (Törzsszám: K8804605; Cégbírósági/bírósági nyilvántartási szám: C187865) biztosítja. A Megrendelő bankkártyájának adatai az áruházunkhoz nem jutnak el. A Stripe négyféle kártyatípust fogad el:

• MasterCard,
• Visa,
• Maestro és
• American Express.

A megrendelt és visszaigazolt szolgáltatásokról Szolgáltató a Megrendelő nevére és címére számlát állít ki, melyet e-mailben megküld.

Elállás

A Szolgáltatónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (kivéve a Rendezvény elmaradásának esetét).

A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

A weblapon megjelenő védjegyek a Jegyértékesítő, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Jegyértékesítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Jegyértékesítőt, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Jegyértékesítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Kapcsolat

Az alábbi elérhetőségeken jelezheti egyéni kifogásait és kérhet információt a megrendelésével kapcsolatban:
Tricollis Foglalási Központ
E-mail: info@osb.hu
Tel.: +36 96/570-191