A jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az online jegyvásárlással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk.

A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.pannonhalmifoapatsag.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://pannonhalmifoapatsag.hu/on-line-jegyvasarlas/

Az online jegyvásárlás felület üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

A Szolgáltató neve: Pannonhalmi Apátsági Turizmus és Vendéglátás Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelyének postai címe: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@osb.hu
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-019237
Adószáma: 11702823-2-08
Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700031-49814907-51100005
A szerződés nyelve: magyar
Jegyértékesítéssel kapcsolatos panaszkezelés: Tricollis Foglalási Központ, 9090 Pannonhalma, Vár 1., E-mail: info@osb.hu
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Different Fejlesztő Kft., 9022 Győr, Apáca u. 51., info@different.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2019. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelő a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a link használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Megrendelő, amennyiben használja a Szolgáltató által üzemeltetett Online jegyvásárlás weboldalt, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online jegyvásárlás oldalt használni.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a küldött link, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint ezek terjesztése tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megvásárolható termékek és vételáruk

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Szolgáltató által forgalmazott további termékeket az Online Jegyvásárlás felületen keresztül megvásárolni nem lehet. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t. Egyéb költség nem kerül felszámításra.

Az Online Jegyvásárlás felületen a Szolgáltató részletesen feltünteti a jegy nevét, leírását, jellemzőit.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal a kikötéssel, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vásárlás menete

A https://pannonhalmifoapatsag.hu/on-line-jegyvasarlas/ felületen ki kell választani a megvásárolni kívánt jegytípust, a darabszám megadásával pedig a kosárba kerül a jegy. A kosárba lépve a Vásárló számlázási adataira, valamint egy valódi e-mail cím megadására van szükség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.

A Felhasználó az Online Jegyvásárlási felület használatával a jelen általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.

A Felhasználó minden személyes adatát az info@osb.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor törli.

A szükséges személyes adatok megadása után a kártyás fizetési felületen van mód a jegyek kifizetésére.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

Belépőjegyek árának meghatározása a rendezvény szervezőjének hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik.

Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

A fizetést követően az e-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a rendezvény szervezője a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a rendezvény szervezőjének a beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

A rendezvény szervezője döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat arra alkalmas telefonon a jegy beolvasása útján. Ebben az esetben a Szolgáltató a Vásárló által a saját telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) részére kézbesíti a belépőjegyet.

A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik, de ebben az utóbbi esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos az ÁSZF-et elfogadta.

Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

A Belépőjegy fajtájától függően digitális és egyéb biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Jegyértékesítő, a rendezvény szervezője vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A rendezvény szervezője a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a rendezvény szervezője minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Jegyértékesítő az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, mint tömegfelvétel, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Jegyértékesítő felé semmilyen igényt. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a rendezvény szervezője a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

A rendezvény szervezője fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt indokolt változtatásra.

Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a rendezvény szervezője bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. E döntésről a Vásárlókat a Jegyértékesítő a weblapon keresztül tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A rendezvény szervezője jogosult egyes eseményekre ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló annak ismeretében vásárolja meg a belépőjegyét, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a rendezvény szervezője dönti el és a jegyek visszaváltásáért a rendezvény szervezője a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi pannonhalmifoapatsag.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a rendezvény szervezőjétől. A Szolgáltató, mint jegyértékesítő ügynök, a rendezvény szervezőjétől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a rendezvény szervezője által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Szervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére, de az esetlegesen felszámított kezelési költség visszatérítésre kerül. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A fizetés menete

A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 20 perc elteltével a kosáridő lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik.

A vásárlás végén a fizetés gombra lépve a Barion felületén keresztül kártyás fizetéssel egyenlíthető ki a belépőjegyek ára.

Fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

A fizetés teljesítése

A megrendelt szolgáltatások kényelmes és biztonságos online-kiegyenlítését a Barion Payment Zrt. (Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedélyszám: 2009/110/EK; intézményazonosító: 25353192) biztosítja. A Megrendelő bankkártyájának adatai az áruházunkhoz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. ötféle kártyatípust fogad el:

  • MasterCard,
  • Visa,
  • Visa Electron,
  • Maestro és
  • American Express.

A megrendelt és visszaigazolt szolgáltatásokról Szolgáltató a Megrendelő nevére és címére számlát állít ki, melyet e-mailben megküld.

Elállás

A Szolgáltatónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (kivéve a Rendezvény elmaradásának esetét).

A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

A weblapon megjelenő védjegyek a Jegyértékesítő, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Jegyértékesítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Jegyértékesítőt, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Jegyértékesítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Kapcsolat

Az alábbi elérhetőségeken jelezheti egyéni kifogásait és kérhet információt a megrendelésével kapcsolatban:
Tricollis Foglalási Központ
E-mail: info@osb.hu
Tel.: +36 96/570-191