ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
– parkolási szolgáltatásra vonatkozóan –

1. ALKALMAZÁSI KÖR

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek vagy ÁSZF) – a Pannonhalmi Apátsági Turizmus és Vendéglátás Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Pannonhalmi Apátsági Turizmus és Vendéglátás Kft.; székhely: 9090 Pannonhalma, Vár 1.; cégjegyzékszám: 08-09-019237; adószám: 11702823-2-08,; a továbbiakban: Társaság) mint üzemeltető és a Viator parkoló, Gimnázium melletti parkoló, Gazdasági udvar melletti parkoló (a továbbiakban: Parkoló), díjfizetés ellenében, a használati feltételek betartása mellett bárki által használható, parkolót igénybe vevő ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő jogviszony feltételeit tartalmazza.
1.2. Az Ügyfél a (https://pannonhalmifoapatsag.hu/latogatoknak/ honlapon elérhető) Feltételek megismerését és elfogadását ráutaló magatartással, az 1.1. pontban nevezett bármely parkolóba való behajtással ismeri el.
1.3. A Feltételek a mindenkori hatályos, kógens (eltérést nem engedő) jogszabályok keretein belül, azok figyelembevételével érvényesek.

2. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

2.1. A parkolóba való behajtást követően haladéktalanul szükséges a parkolójegyet megváltani, a kihelyezett automatáknál, vagy az NMR applikáción keresztül.

2.2. A Parkolót az Ügyfél saját kockázatára és saját felelősségére használhatja.

2.3. A parkolók a hét minden napján, napi 24 órában üzemelnek. Az egyes parkolókba történő behajtás kizárólag akkor nem lehetséges, ha a Társaság a parkolót rendkívüli esemény miatt lezárta.

2.4. A parkolók forgalmi rendjére a Társaság a KRESZ szabályait írja elő.

2.5. A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet, az elektromos töltőállomások igénybevétele esetén az arra kijelölt helyet foglalják el. Mozgáskorlátozottak számára a Viator melletti parkolóban külön parkolóhelyek kerültek kijelölésre.

2.6. Az Ügyfél köteles a parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan megőrizni.
2.7. Tilos a parkolókban különösen:
• a forgalmi rend szempontjából a KRESZ szabályainak megszegése;
• a parkoló normál üzemmenetének bármilyen akadályozása;
• a járművek leállítása a 2.5 pontban megjelölt helyeken kívül;
• a parkoló üzemeltetéséhez szükséges eszközök nem rendeltetésszerű használata;
• díjfizetés nélkül történő kihajtás a parkolóból, vagy ennek megkísérlése;
• a parkolókban a Társaság által elhelyezett bármilyen berendezés, továbbá a parkoló járművek rongálása;
• jármű szerelése, mosása.
2.8. A parkolók használatát a Társaság vagy a Társaság megbízottjának személyzete zártláncú kamerarendszer vagy fényképezőgép segítségével felügyeli.
2.9. Amennyiben a parkolóban tartózkodó bármely személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, úgy a Társaság személyzete jogosult őt a parkolóból kiutasítani. Ha a kiutasítás eredménytelen, a Társaság jogosult bejelentéssel élni az illetékes hatóságok irányába a parkolás rendjét megzavaró személy eltávolíttatása, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű akár nyilvános helyre történő szállíttatása érdekében a szabálytalanságot előidéző Ügyfél költségére.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Az Ügyfél a parkolóba történő behajtást követően haladéktalanul köteles az adott parkolóra mindenkor érvényes díj megfizetésére. Fizetésre a fizető automatáknál, vagy a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül van lehetőség.
3.2. A mindenkor érvényes parkolási díjak és pótdíjak az alábbiak, amelyeket az egyes parkolókban kifüggesztett táblák is jelzik:
Minden megkezdett óra után 200,- Ft. Amennyiben az Üzemeltető ellenőrzési jogkörrel rendelkező munkatársai észlelik, hogy parkolási díj nem került megfizetésre, úgy pótdíj fizetéssel kapcsolatos értesítőt helyeznek el az Ügyfél gépjárművén. A pótdíj összege 3.000,-Ft. amennyiben az Ügyfél 30 napon belül, 17.000,-Ft., amennyiben 30 napon túl megfizeti azt az értesítő szerint az Üzemeltető részére.
3.3. A megfizetett parkolási díjról ÁFÁ-s számla a következő módon igényelhető:
A fizetés napján a Fogadóépületben (automatánál történt fizetésnél a kiadott eredeti nyugta felmutatásával) papír alapú számla kerül kibocsátásra.

4. A Társaság FELELŐSSÉGE, A FELELŐSSÉG TERJEDELME, KORLÁTAI, FELTÉTELEI

4.1. A jármű őrzéséért, a parkolás vagy bármely más tevékenység során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A vagyonvédelmet az Ügyfél a jármű megfelelő lezárásával és az értéktárgyat nem látható helyen hagyásával köteles biztosítani.

5. A FELTÉTELEK KÖZZÉTÉTELE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. A jelen Feltételek módosítására az Üzemeltető bármikor egyoldalúan jogosult. A Feltételek módosítása a módosított Feltételek közzétételét követő naptári naptól hatályos, és a hatálybalépést megelőzően létrejött jogviszonyokat nem érinti.
5.2. A Feltételek módosítása esetén az Üzemeltető a honlapján közzéteszi a Feltételek különböző időpontokban hatályos szövegét, és feltünteti a hatálybalépés dátumát.
5.3. A Feltételek hatályos szövege nyomtatott formában megtekinthető a Fogadóépületben.

6. PANASZKEZELÉS

6.1. A jelen Feltételek alapján nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bármilyen panaszt a 8.2. pontban meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségekre lehet megküldeni.

7. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE

7.1. A Feltételekben nem szabályozott vitás kérdésekre, valamint a Feltételek érvényességére, hatályára és értelmezésére vonatkozóan a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, ide nem értve a nemzetközi magánjog szabályait. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben továbbá az illetékes hatóságok előírásai is irányadók.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A jelen ÁSZF 2021. július 1. napjától, határozatlan ideig hatályos.
8.2. Az Üzemeltető ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
• e-mail: info@osb.hu
• telefonon a 0696570100 telefonszámon,
• személyesen a Fogadóépületen található ügyfélszolgálaton.