Mint minden elköteleződés, a szerzetesi hivatás is egy egész életen át tartó növekedési folyamat, aminek megvannak a maga hagyományosan megkülönböztetett szakaszai.

Érdeklődő: Amikor valaki kopogtat a monostor kapuján, eleinte érdeklődőként tartjuk számon. Ez a kölcsönös ismerkedés ideje. Az érdeklődő időt és lehetőséget kap, hogy monostorunkat alkalmanként meglátogatva, a szerzetesekkel találkozva és a növendékekért felelős szerzetessel (vagyis a magiszterrel) kapcsolatot tartva ismerkedjen a bencés szerzetességgel és a pannonhalmi közösséggel.

Jelöltség: A szerzetesi képzés kapuja a jelöltség, amikor a bencés közösség huzamosabb időre – legalább hat hónapra – befogadja az érdeklődőt, hogy a szerzetesélet mindennapjaiban megbizonyosodjon afelől, hogy a jelölt kitartó-e az imádságban és valóban Istent keresi-e.

Noviciátus: A szerzetesi képzés második – egy éves – szakasza a beöltözéssel veszi kezdetét. A jelölt ekkor kapja meg a szerzetesruhát és új nevét a közösségben. A novícius feladata, hogy a bencés életmódot megtapasztalva, a Szentírást kitartóan olvasva és minden vágyakozásával Isten felé fordulva tisztázza, hogy valóban a szerzeteséletre van e hivatása. A szerzetesi életalakítás folyamatos emberi növekedés, ami önismeretre és önelfogadásra épül, őszinteséget, összeszedettséget, áttetszőséget és nyitottságot feltételez. Ennek tanulásában a közösség imádságos élete, a magiszter, mint lelki atya és a választott gyóntató áll a novícius segítségére.

Egyszerű fogadalom: A hivatásában megerősödött, és a közösség által alkalmasnak talált novícius fogadalmakkal kötheti magát a bencés közösséghez. Az egyszerű fogadalommal három évre kötelezi el magát arra, hogy szerzetesi életet éljen. Ennek ideje – legfeljebb további hat évig – meghosszabbítható. A képzésnek ez az a szakasza, amikor a bencés növendék elmélyítheti teológiai és gyakorlati, szakmai ismereteit, egyetemi tanulmányokat folytathat, és különböző területeken bekapcsolódhat a monostor munkájába. Fokozatosan beavatást nyer a közösség életének örömeibe és kihívásaiba.

Ünnepélyes örökfogadalom: Ha szándékát jól megfontolta, az egyszerű fogadalmas növendék a közösség és apátjának támogatásával ünnepélyes fogadalmat tehet, és így egész életére elkötelezheti magát Krisztus és pannonhalmi bencés közössége mellett. Elköteleződésének alapja a mindennap megújított hűség és megtérés (conversio morum) marad. Munkájával hozzájárul a közösség fenntartásához és küldetéséhez. Bencésként „a hely szerelmese” (amator loci), így egész életében ugyanahhoz a monostorhoz kötődik. Rendtársaival a kölcsönös tisztelet, megbocsátás és kiengesztelődés útján törekszik hiteles keresztény életre.

Öregkor: Szent Benedek nagy hangsúlyt fektet az idősebbeket tisztelő fiatalabb és a fiatalokat szerető idősebb szerzetesek közötti kölcsönösségre. Az aktív éveket követően nyugalomba vonult bencés lehetőségeihez mérten részt vesz a közösség életében, több évtizedes tapasztalataival és imádságaival segíti testvéreit. Az idős szerzetes csendes készületével arról a hitről tesz tanúságot, hogy az emberi élet az Istennel való találkozásban és örök közösségben éri el teljességét.

Szerzetessé válni