Vendég + látás kiállítási katalógus

A Vendég + látás tárlat a 2020-as Vendégségben tematikus évad időszaki fotókiállítása
Alkotók: Zellei Boglárka, Németh Sz. Péter, Szombat Éva, Stiller Ákos

2020, 120 oldal, ISBN 978-615-5576-13-3

A katalógus itt vásárolható meg: Vendég + látás

Ára: 3500 Ft


A Kulturális Igazgató köszöntője

A fotográfus munkáját egyfajta térképészéhez hasonlítanám, aki bejárja a vidéket, felkeresi és kijelöli annak bizonyos pontjait. Feladata a számbavétel és a rögzítés, ám semmiképpen sem öncélúan: azért készít térképet, hogy másoknak segítséget, információt nyújtson. Nem minősít, de választ; nem kisajátít, de keres. Előzetesen már él benne egy összefüggő nagy kép, ám be kell járnia a vidéket, egészen közel kell mennie hozzá, újra meg újra meg kell lepődnie, ha azt akarja, hogy az általa megalkotandó térkép a valóságot képezze le, és ne pusztán az ő előzetes elképzeléseit. Újra meg újra felfedez, azért, hogy másokat is a felfedezés tapasztalatában részesítsen. A Vendég + látás kiállítás fotográfusai azért indultak el a világba, hogy térképet készítsenek. Térképet arról, hol és hogyan van jelen a szekuláris valóságban a sajátosan vallási. Azt derítik fel és azt rögzítik, miként lép kapcsolatba a keresztény hit világa az emberek valóságával, miként hatják és alakítják át egymást, vagy éppen miként maradnak magukra, üresednek ki teljesen ezek a világok.

A feltérképezésre induló fotográfusok egyszersmind vendégségbe is mennek. Ahogy a hit világának nyomait kutatják, befogadó emberekre, közösségekre, terekre és épületekre találnak. A fényképeikből készült térkép befogadóiknak, vendéglátóiknak térképe is egyben. Amiként be nem fogadásuké is. Jóllehet a világot feltérképező dokumentarista fotósok nem üzenetet visznek, fényképeik nyomán az evangéliumi hetvenkét tanítvány tapasztalata körvonalazódhat számunkra. Jézus útra küldött tanítványai – így Lukács evangéliuma (10,1–24) – azt fedezték fel, hogy Isten Országa milyen sok helyen működik már, akár az ő igehirdető tevékenységüktől függetlenül is.

A tanítványok vendégség-tapasztalata a vendégül látott ember rácsodálkozása arra, milyen gazdagságot adott Isten a vendéglátónak, főleg annak, akiről ezt az úton lévő nem is gondolta volna.

A mai befogadó választhat: közeledhet a képekhez a térképész és térképolvasó analitikus tekintetével. Ugyanakkor keresheti az Isten Országa vendégségének nyomait is, amelyeket látva Jézus egykor így szólt kiküldött és visszatért tanítványaihoz: „Boldog az a szem, amelyik látja, amit ti láttok! Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg.” (Lk 10,23–24)

Dejcsics Konrád OSB
a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója

 

Zsoltárok könyve - Simon Tamás László (ford.)

2020, 376 oldal, ISBN 978-963-314-147-2
A könyv itt vásárolható meg: Zoltárok_könyve

A zsoltárokban imádsággá érlelt élettapasztalat minden istenkereső ember számára útmutató és útitárs lehet, hogy újra meg újra visszataláljon élete szilárd alapjához. Bár a keresztény lelkiséget töretlen, évezredes hagyomány köti a Zsoltárok könyvéhez, a benne olvasható imádságok elsajátítása mindannyiunk számára fáradságos feladat. Ezt szeretné megkönnyíteni a héber eredetiből fordított modern szöveg, amelynek elkészültéhez a fordító mindennapos szerzetesi tapasztalata és zsoltározási gyakorlata adja a hátteret.

Ára 3100 Ft

Zsoltárok könyve, előszó:

Szent Benedek azt írja Regulájában, hogy reggel, aki rászorul, az olvassa, tanulmányozza a zsoltárokat. Ez a kötet a reggeli tanulmányozás kötete. Hogy aztán délután és este a zsolozsmában – így a Bencés Kiadó zsolozsmásköteteiben és a liturgikus zsoltárkiadásunkban – ráismerjünk ezekre a szövegekre, amikor Isten jelenlétében mondjuk őket.

A Regulában a zsoltárokból vett idézetek sokasága arról tanúskodik, hogy maga Benedek is a zsoltárokból táplálkozott, azok tanulmányozása során mélyen megértette belső tartalmukat: úgy is, mint az embernek szóló isteni szót, de úgy is, mint az ember szavát Istenhez. Magában a zsoltároskönyvben is sokszor váltakozik Isten hangja és az ember kiáltása. A zsoltárokat imádkozó pedig, akinek „el­méje megegyezik szavával”, megtapasztalhatja az Isten szavának és az ember válaszának összefonó­dottságát – így válhat a zsoltár igazi személyes imádsággá. Ennek az egyéni imának a hatékonyságát, lendületét biztosítja az, hogy a zsoltárok szövegeit gyakran tanulmányozzuk.

A zsoltárok tanulmányozása sokszor arra a meg­állapításra vezetheti olvasóját, hogy „kifejezetten nekem írták”, személyesen érint, engem tükröz vissza, önmagamra lelek bennük, végigkíséri életemet. Ráérzünk arra, hogy Isten ismer minket „anyánk méhétől fogva”, és „kisgyermekek és csecsemők ajka által” tapasztaljuk meg, hogy a születő élet legyőzhetetlen. Azután felmerül a kérdés: „hogyan őrzi meg tisztán életét egy ifjú”. Az Istenhez közeledek, aki „megörvendezteti ifjúságomat”. Majd a későbbiek során az ember „munkába indul, hogy dolgozzék estélig”. Ez a munka az imával együtt éppúgy „Isten szolgálata”, mint Isten ajándékozó szeretetének gyümölcse. A zsoltárokban a betegség is imádságossá válik, egész testünk belép az imádságba, ami lehánt rólunk minden hamis biztonságérzetet, és az egyetlen igazán szükséges felé irányít bennünket, a test egészsége és a lélek szabadsága felé. Napjaink végesek, hetven év (vagy kivételesen nyolcvan), ezért könyörgünk, hogy „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívet szerezhessünk!”, és „Öregkoromban se vess el!” Reményt ad, hogy „Túl drága az Úr szemében szentjei­nek halála”, és hogy „Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén”. „Istené, az Úré a szabadítás a halálból” is: „azután befogadsz a dicsőségbe”, és felfedezzük, hogy „ismét az Úrral vagyunk”…      Hortobágyi T. Cirill   pannonhalmi főapát

 

Gérecz Imre tevékeny jelenlét - Eucharisztikus lelkiség

Bencés Lelkiségi sorozat 57  2020, 124 oldal

A könyv itt vásárolható meg: Tevékeny_jelenlét

A kötet alapján készült munkafüzetet szeretettel ajánljuk felnőtt és fiatal olvasóink számára egyaránt.
A munkafüzet itt érhető el.

Gérecz Imre atya könyve nagy megvilágító erővel mutatja be, hogy milyen sokféleképpen tapasztalhatjuk meg az eucharisztia során Jézus Krisztus valóságos jelenlétét. Jézus nemcsak a kenyér és a bor színe alatt, hanem cselekvő módon az igében, a nevében összegyűlt hívő közösségben és a rászorulókban is közel jön hozzánk. A szerző arra is meghív bennünket, hogy miközben a szentségi jelenlétre koncentrálunk, ne felejtsük el, hogy igazából azért van erre szükségünk, mert várjuk és megelőlegezzük Krisztus második eljövetelét, a végső idők lakomáját, azaz a vele való végső találkozást.

Imre atya könyvét mindazoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni az eucharisztián való részvételüket, és szeretnék felfedezni az eucharisztiának azt a gazdagságát, amelyet Jézus a tanítványaira bízott, az egyház pedig továbbadott számunkra.

Ára 1750 Ft


Michael Casey: Sem rabszolgák, sem gyermekek - A szerzetesség ma

Bencés Lelkiségi sorozat 56  2020, 192 oldal

A könyv itt vásárolható meg: Sem rabszolgák, sem gyermekek

Michael Casey atya 2019 elején tartott lelkigyakorlatot a pannonhalmi monostorban, amelynek alkalmával küldetésnyilatkozatunkból kiindulva segített válaszokat keresni közösségünk problémáira. Akkori gondolatainak írott, kibővített változatát tartja kezében az olvasó. Michael atya finom humorral átszőtt szövegében érint ugyan mély teológiai témákat, például a monostor és az egyház kapcsolatát, de szívesebben időzik a szerzetesélet gyakorlati kérdéseinél, úgymint lectio divina, Isten igéjének hallgatása, imádság, munka, testvériség. Magyarázatai bőségesen merítenek a szerzetesi hagyományból, régi és kortárs szerzőktől egyaránt. Könyvét ajánljuk mindenkinek, aki új perspektívából szeretne ránézni a bencés hagyományra, illetve mindazoknak, akik vágynak arra, hogy tisztább evangéliumi alapokra helyezzék közösségi életüket.

Ára 1750 Ft

 

 

 

Megjelent és online is olvasható a Pannonhalmi Szemle legújabb száma

Megjelent a Pannonhalmi Szemle 2020/1. vendégségben című száma. A fennálló helyzet miatt a Pannonhalmi Szemle szerkesztősége úgy döntött, hogy a nyomtatott változat megjelenésével egyidőben a 2020/1. számot elektronikus formában elérhetővé teszi a Pannonhalmi Szemle weboldalán.

A folyóirat elsősorban a humán értékekre (filozófia, teológia, szociológia, pszichológia, művészetelmélet és -történet, zene és pedagógia) nyitott olvasók párbeszédét kívánja szolgálni. Az egyes számok mindig a lap címlapján olvasható témát járják körül. A nyitószövegként, továbbá a Tanulmányok, a Művekről és A Regula ösvényén rovatban megjelenő írások többsége közvetlenül kapcsolódik a szám témához, s lépnek izgalmas dialógusba egymással, míg a Figyelőben aktuális eseményekről (könyvek, kiállítások, koncertek, színházi előadások, filmek, CD-k) közlünk beszámolókat, recenziókat.
Az elmúlt években az első szám témája megegyezik a Főapátság éves tematikájával. Így történt ez a 2020/1. szám esetében is, amely tehát a vendégség fogalmát járja körül.
Információ és megrendelés: tothh@osb.hu