Erich Zenger: Ha Isten segít, a falon is átugrom

Erich Zenger zsoltármagyarázatai alapműnek számítanak a kortárs bibliatudományban. Ha Isten segít, a falon is átugrom című kötetében egyszerre mutatja be az elemzett zsoltárok keletkezéstörténetét, kánoni helyét és spirituális értelmezési útjait. Erich Zenger zsoltárelemzései közelebb visznek a Szentírás gazdagságához, segítenek elmélyíteni az egyéni és közösségi imádságot, és nélkülözhetetlenek a biblikus tanulmányok során.

182 oldal • 4900 Ft • ISBN: 978-963-314-187-8

A kötet elérhető webshopunkban

 

 

André Louf: Boldog gyengeség - Homíliák A, B, C év vasárnapjaira

Ez a kötet André Louf ciszterci apátnak a vasárnapi evangéliumi szakaszokhoz írott elmélkedéseit tartalmazza. A hagyományosan A, B és C év szerint felosztott homíliák a szemlélődő életet élők belső útjáról vallanak, egyben korunk emberének kérdéseire is reagálnak.
Elmélkedéseiben André apát úr újra meg újra visszatér szerzetesi életének alaptapasztalatához: Isten szeretete egészen szegénynek és kicsinynek szeretne látni minket, hogy eltölthessen ajándékaival és örömével. A kötet címválasztása erre a sajátosan ciszterci és evangéliumi intuícióra utal: Szerencsés, boldog gyengeség!

384 oldal • 5900 Ft • ISBN: 978-963-314-184-7

A kötet elérhető webshopunkban

 

 

Pannonhalmi Szemle 2023/4.
születés, szülés

„Boldogok vagytok, akik meghallgattátok az igét és hittetek neki, mert minden lélek, aki hívő lett, Isten igéjét foganja és szüli, s felfogja Isten tetteit. Bár test szerint csak egy anyja van Krisztusnak, mégis mindenki hitének a gyümölcse Krisztus.”

Szent Ambrus

A XXXI. évfolyam 4. lapszáma elérhető webshopunkban

 

 

Pannonhalmi Szemle 2023/3.

A Bencés Kiadó gondozásában megjelenő Pannonhalmi Szemle folyóirat harmadik száma, melynek témája a ”háború”, szomorú aktualitással bír.

„Ha igazi és örök életet akarsz, tiltsd el nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót; keresd a békét, és járj utána.”

Szent Benedek

A XXXI. évfolyam 3. lapszáma elérhető webshopunkban

 

 

Igeliturgikus útmutató 2024

Egyházunk naponta elvezet az Ige olvasásához. Ez a naptár segítséget szeretne adni az Isten Igéjének jobb befogadásához. Isten Igéje akkor lesz termő és cselekvő szó mindannyiunk számára, ha készülünk fogadására, naponta figyelünk szólítására, és ha a szentmise igeliturgiáján megkap egy szó vagy mondat, utánanézünk, újraolvassuk, átelmélkedjük, „szívünkben forgatjuk”.

56 oldal • 590 Ft

A kiadvány elérhető webshopunkban

 

 

Karácsonyi énekeskönyv

Karácsony ünnepéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az ének. Ez a kiadvány a pannonhalmi bencés szerzetesközösség karácsonyi énekkincsét osztja meg a szélesebb közösséggel. Az adventi gyertyagyújtásoktól az egykori és mostani bencés diákok karácsonyváró éneklésén keresztül vezet Urunk születése ünnepének latin és magyar gregorián miseénekeiig és zsolozsmájáig. Ajánljuk ezt a kiadványt a családoknak, egykori és jelenlegi bencés diákoknak, egyházi közösségeknek – mindenkinek, aki egyénileg vagy közösségben énekelve készül karácsony ünnepére.

316 oldal • 4500 Ft • ISBN: 978-963-314-177-9

A kiadvány elérhető webshopunkban

 

 

Tevékeny részvétel a közösségben - Ökumenikus konferencia a szinodalitásról

Jelen kötet tartalmazza a Pannonhalmi Főapátságban 2022. október 21-én tartott „Tevékeny részvétel a közösségben” című ökumenikus konferencia minden előadásának szövegét, valamint az esemény délutánján folytatott kerekasztal-beszélgetés szerkesztett átírását. A konferenciát záró ökumenikus imádságot felidézendő kötet tartalmazza Mario Grech bíboros igehirdetését, valamint azokat a könyörgéseket, amelyeket katolikus szerzetesek, evangélikus és református lelkészek és lelkésznők olvastak fel az imádság keretében.

144 oldal • 3500 Ft • ISBN: 978-963-314-186-1

A konferenciakötet elérhető webshopunkban

 

 

John Chryssavgis (szerk.): Béke, kiengesztelődés és teremtésvédelem - Bartholomaiosz egyetemes pátriárka globális kezdeményezései

Bartholomaiosz egyetemes pátriárka, konstantinápolyi érsek 1991 óta tölti be hivatalát. Kezdettől fogva élénk érdeklődést tanúsított kora nagy társadalmi problémái iránt, amelyekről számos közös nyilatkozatot adott ki más egyházak vezetőivel. A kötet ezeket az ökumenikus horizontjuk, teológiai tartalmuk és társadalmi érzékenységük miatt egyaránt kiemelkedően jelentős szövegeket tartalmazza.

112 oldal • 3200 Ft • ISBN: 978-963-314-185-4

A kötet elérhető webshopunkban

 

 

Erich Zenger: A bosszú Istene?

Erich Zenger német bibliatudós munkássága alapjaiban változtatta meg a bibliai Zsoltárok könyvéről kialakított képet. A bosszú Istene? című munkája a keresztény spiritualitásban elutasított átokzsoltárok elemzésével foglalkozik. Biblikus, irodalmi és spirituális megközelítéseiben szembenéz az ószövetségi erőszak kérdésével, és visszahelyezi az átokzsoltárok valódi helyükre: a keresztény imádságba.

158 oldal • 4900 Ft • ISBN: 978-963-314-180-9

A kötet elérhető webshopunkban

 

 

Gérecz Imre – Tóth Brúnó: Átmenet

„A zarándoklat kiszakadás a megszokott rutinból, a megtisztulás egyszerűséggel járt ösvénye. Az út többnyire megmerítkezés a teremtésben, megküzdés a kihívásokkal és a nehézségekkel” – olvasható a Bencés Kiadó lelkiségi sorozatának legújabb kötetében. A Gérecz Imre és Tóth Brunó pannonhalmi szerzetesek által jegyzett Átmenet című könyv, saját személyes zarándoktapasztalataikon alapul.

122 oldal • 2750 Ft • ISBN: 978-963-314-183-0

A kötet elérhető webshopunkban

 

 

Paul Verdeyen: Saint-Thierryi Vilmos és a szeretet

A kötet Bakos Gergely osb fordításában jelent meg. A ciszterci misztika egyik jeles képviselője a hazánkban kevésbé ismert Saint-Thierryi Vilmos (kb. 1075 – 1148. szeptember 8.). Hosszú bencés szerzetesélet után, Clairvaux-i Szent Bernát hatására választja a ciszterciek szigorúbb életét. Vilmos az Énekek énekének egyik magyarázója, jelentős és nagyhatású hagy utókorára. Paul Verdeyen belga jezsuita kötete Vilmos életét, írásait, valamint misztikáját ismerteti, egyúttal hozza Vilmos legrégebbi középkori életrajzának fordítását.

184 oldal • 3500 Ft • ISBN: 978-963-314-182-3

A kötet elérhető webshopunkban

 

 

Pannonhalmi Szemle 2023/2

„Az, hogy a mindenható természet az emberi alacsonyságig is képes volt leszállni, sokkal világosabb bizonyítéka hatalmának, mint hatalmas csodái. Isten leszállása bizonyos módon hatalmának túláradása, s ezt az sem akadályozza, ami látszólag ellentétben áll természetével. A nagyság az alacsonyságban mutatkozik meg, s a nagyságot ez mégsem alacsonyítja le.”

Nüsszai Szent Gergely

A XXXI. évfolyam 2. lapszáma elérhető webshopunkban

 

 

Örökké égő mécses - Esti imák Pannonhalmáról

A pandémia heteiben és napjaiban sokat töprengtünk azon, hogy a bencés család (szerzetesek, diákok, öregdiákok, szülők, barátaink) hogyan tudna még jobban összekapcsolódni, összekapaszkodni a járvány okozta nehéz időkben. Úgy gondoltuk, hogy ez az imádságban lehetséges. Egyrészt az esti imádságok által, amelyeket a járvány alatt nem osztályonként végeztünk, valós jelenléttel, hanem online közvetítettünk. Ebből adunk most közre egy válogatást. Ez a kötet emlékeztet majd bennünket arra a nehéz időszakra, amit a járvány szorítása okozott, de az imádságok és a napi evangéliumhoz fűzött elmélkedések minden időben érvényesek.

372 oldal • 4500 Ft • ISBN: 978-963-314-171-7
A kötet elérhető webshopunkban

 

 

Simon Tamás László: Emléknyalábok
Bibliai emlékezet-stratégiák nemzedékek és hagyományok párbeszédében

Az emlékezés és felejtés témája végigkíséri a Szentírást. A bibliai emlékezet szálainak felfejtésekor azonban előre nem sejtett összefüggések újabb és újabb hálójában találjuk magunkat. Az emlékezés változatosságát és változékonyságát, dimenzióit és stratégiáit, identitásadó szerepét, konstrukciós voltát, krízisekhez és traumákhoz való viszonyát igyekszik feltárni e kötet néhány ó- és újszövetségi szöveg elmélyültebb tanulmányozásával. Amit az olvasó kézhez kap, csak néhány emléknyaláb.

322 oldal • 4500 Ft • ISBN:  9-789-633-141-793
A kötet elérhető webshopunkban

 

 

Mária nyomában Pannonhalmán

Pannonhalma a kereszténység bölcsője Magyarországon. A bölcső mellett pedig anyaként, pártfogóként és közbenjáróként ott áll mindannyiunk édesanyja, Mária. Elkísérte a fiatal Szent Istvánt élete első nagy csatájába, és itt volt mellette akkor is, amikor az apátsági templom egyik oltáránál a már idős, fiát elvesztett István felajánlotta neki országát és koronáját. Mária végigkísérte a történelmünket, bármilyen nehézséggel szembesült is az ország. De nemcsak a népünk sorsában, hanem egyéni életünkben is osztozik. Hány nemzedék kérte közbenjárását! Mennyi ima, kérdés, könyörgés hangzott el csak itt, ebben a templomban az elmúlt ezer év során! Csöndes, bátorító jelenlétével Mária most is kísér minket, mai gyermekeit, bárhonnét jöttünk is, és bárhová indulunk is tovább. Ez a zarándokfüzet úgy vezet végig Pannonhalmán, hogy közben végig Mária jelenlétéről szól. Így utunk vége felé egyre jobban felismerjük majd, hogy Mária mellettünk van, és most is segít abban, hogy egyre közelebb jussunk Istenhez.

32 oldal • 1190 Ft • ISBN: 9-789-633-141-700
A zarándokfüzet elérhető webshopunkban

 

 

Pannonhalmi Szemle 2023/1

zarándoklat

Itt állunk már szent városodnál, Jeruzsálem kapuinál! Mire gondoljanak azok, akik oda sietnek? Mintha már ott volnának, mintha már ott állnának. Gondolj arra, hogy milyen leszel ott; s bár még úton vagy, oda fordítsd a szemedet, mintha már az angyalok közt örvendeznél szüntelen.

Szent Ágoston

A XXXI. évfolyam 1. lapszáma elérhető webshopunkban

 

 

Pannonhalmi Szemle 2022/4

ez van, ez nincsen

„Az igaz Isten és igaz ember az Úrban egységre lépett, hogy az egyetlen Közvetítő Isten és ember között – mert gyógyulásunkhoz erre szükség volt – meg tudjon halni és ugyanakkor fel tudjon támadni, hogy ezáltal embersége méltó legyen hozzánk, és istensége felülmúljon minket. Ha nem lenne igaz Isten, nem hozhatna orvoslást, ha nem lenne igaz ember, nem adhatna példát.”                                     Nagy Szent Leó

A XXX. évfolyam 4. lapszáma elérhető webshopunkban

 

 

Lajkó Károly: Törekvéseink a bizonytalanságban

A szorongás, a depresszió és a hasonló viselkedési rendellenességek korunk leggyakoribb mentális zavarai közé tartoznak. A komolyabb mentális betegségek általában váratlanul törnek ki, de megelőzően már megfigyelhetők az árulkodó jelek. Időszerű olyan új lehetőségeket keresnünk, amelyek segítik mentális egészségünk megőrzését.
Lajkó Károly pannonhalmi bencés diák, neurológus, pszichiáter, pszichoterapeuta legújabb kötete Törekvéseink a bizonytalanságban címmel olyan kérdésekre segít választ kapni, mint miért olyan a világ, hogy a sikerért meg kell szenvedni, vagy mi a siker értelme, ha az ember halálával végül mindent elveszít, vagy mi az emberi élet értelme.

144 oldal • 3200 Ft • ISBN: 978-963-314-173-1
A kötet elérhető webshopunkban

Gabriel Bunge: Akédia

Evagriosz Pontikosz lelki tanítása az akédiáról

Az akédia a kora keresztényi időktől használt fogalom arra a lelki jelenségre, amit a 21. század embere depresszióként ismer. A lelki szárazságnak és csüggedésnek az érzése olyan ősélmény, ami a sivatagi atyákat is foglalkoztatta. Meglátásuk szerint az akédia az ember Istenhez való viszonyát homályosítja el. Evagriosz Pontikosz a szerzetesirodalom 4. századi klasszikusa, jelentősége a misztika történetében Eckhardt Mesteréhez vagy Keresztes Szent Jánoséhoz fogható. Az ő elmélkedéseit teszi közzé Gabriel Bunge svájci író, aki maga is évtizedeket töltött a 20. század végén hegyek között remeteségben.

172 oldal • 3100 Ft • ISBN 978-963-314-172-4
A kötet elérhető webshopunkban

 

Isten és a világ – Vendégségben az ige asztalánál

Az Isten és a világ – Vendégségben az Ige asztalánál – című kötet a 2021-ben megrendezett ökumenikus konferencia szerkesztett előadásszövegeit, a konferencia kerekasztal-beszélgetésének szerkesztett átiratát, valamint a konferencia végeztével közösen végzett imádság, az ökumenikus vesperás liturgikus szövegeit tartalmazza dr. Dejcsics Konrád OSB szerkesztésében, Hajdú D. András fotóival. A testvéri találkozás, a tudományos párbeszéd, valamint a közös imádság a maga egymásmellettiségében az egység munkálója és jele.

124 oldal • 3500 Ft • ISBN: 978-963-314-174-8
A konferenciakötet elérhető webshopunkban

 

Szent Benedek Regulája 2022-es kiadás

A Megújulás évében új küllemmel megjelenő Szent Benedek Regulája kivételes, régi lelki kalauz. Napjainkban több mint ezerötszáz közösségben közel harmincezer bencés és ciszterci szerzetes és szerzetesnővér él a Regula szerint szerte a világban. Útmutatásaiban a világi olvasó is fontos és pontos iránytűt kap, amikor egy alapjaiban rengő világban botladozik az élet teljessége felé. Benedek Regulája nem történeti, hanem bölcsességi irodalom. Azt tanítja, amire a világnak és minden kultúrának leginkább szüksége van.

126 oldal • 2100 Ft • ISBN: 978-963-314-169-4
A megújult kötet elérhető webshopunkban

 

Pannonhalmi Szemle 2022/3.

2022-ben ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját a Bencés Kiadó gondozásában megjelenő Pannonhalmi Szemle folyóirat. A harmadik szám középpontjában az ellenségszeretet áll.

„Aki az ellene vétő testvérnek nem bocsát meg szívéből, az saját bevallása alapján kemény ítéletet kér magának, ezt modnva: Bocsáss meg nekem, ahogyan én is megbocsátottam.” (Johannes Cassianus)

1390 Ft

A XXX. évfolyam 3. lapszáma elérhető webshopunkban

 

Igeliturgikus útmutató 2023

Egyházunk naponta elvezet az Ige olvasásához. Ez a naptár segítséget szeretne adni az Isten Igéjének jobb befogadásához.

Isten Igéje akkor lesz termő és cselekvő szó mindannyiunk számára, ha készülünk fogadására, naponta figyelünk szólítására, és ha a szentmise igeliturgiáján megkap egy szó vagy mondat, utánanézünk, újraolvassuk, átelmélkedjük ”szívünkben forgatjuk”.

56 oldal • 490 Ft
A kiadvány elérhető webshopunkban

Somorjai Ádám OSB: Civilizációról civilizációra
Hitéleti írások 1988-2021

Alapító igazgatóját, Somorjai Ádám bencés atyát köszönti 70. születésnapja alkalmából rendtársai nevében is a Bencés Kiadó ezzel a publicisztikai válogatással, melyet maga az atya állított össze az elmúlt 33 év írásaiból és előadásaiból. Ádám atya több mint két évtizedet Rómában szolgált, de vigyázó szemét onnan sem vette le a magyarországi eseményekről. Írásaiban szelíd szenvedéllyel szólongatja egyházát, záró írásában pedig a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus seregszemléjén felbuzdulva nem minden humor nélkül arra biztat, hogy jöjjünk ki a bunkerből, amelyben Budapest ostroma óta a kommunista éra évtizedei alatt oly kényelmesen berendezkedtünk. Jöjjünk elő, és mutassuk meg a világnak, hogy vagyunk. Nem kevesen, sokan.

224 oldal • 2900 Ft • ISBN: 978-963-314-167-0

A kötet elérhető webshopunkban

Pannonhalmi Szemle 2022/2.

Megjelent a Pannonhalmi Szemle harmincadik évfolyamának 2022/2. tudatlanság című száma.

"A tudatlanság folyamatos feltárulása az örökös tudásra-késztetésben úgy mutatja meg arcát, hogy a tudás újra és újra átrendeződő határai mentén önmagát is újrateremti. Tudás és tudatlanság nem két egymással szembefordított szellemi pozíció." A 2. szám témáját a lap egyik szerkesztőjének, Komálovics Zoltán esszéje vezeti be, a Tanulmányok-rovat számos aspektusból vizsgálja meg a fogalom tágabb és közvetlenebb jelentését.

134 oldal • 1390 Ft • ISSN: 1216-9188

A lapszám elérhető a Pannonhalmi Főapátság ajándékboltjaiban, előfizethető: Pannonhalmi Szemle XXX. évfolyam 2. szám

Újbort új tömlőbe!
A megszentelt élet alakulása a II. vatikáni zsinat óta és a mai kihívások
Iránymutatások

2014-ben konferenciát tartottak a Vatikánban azzal a céllal, hogy áttekintsék, milyen utat járt be a szerzetesélet a II. vatikáni zsinat óta eltelt ötven évben, illetve milyen kihívásokkal kell szembenéznie a mai világban. A konferenciára a világ minden tájáról érkeztek szerzete-sek. Az általuk megosztott tapasztalatokból indul ki e kötet. Iránymutatást kíván adni olyan nehéz kérdésekben, mint a különböző nemzedékek és kultúrák együttélése a közösségben; a női szerepek megbecsülése a szerzeteséletben; az elöljárók szolgálata és a felelősségmegosztás; az evangélium szellemétől áthatott vagyonkezelés; végül pedig az általános káptalan szerepe a Szentlélek vezetésének megkülönböztetésében.

A Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja, amelynek feladata a szerzetesélet kísérése és segítése az egyházban, rendszeresen támogatja iránymutatásaival a szerzetesi intézményeket. Ezen iránymutatások sorába illeszkedik ez a 2017-ben megjelent, a II. vatikáni zsinat óta eltelt időszakot áttekintő dokumentum.

Pannonhalmi Szemle – 2022. XXX. évfolyam 1. szám

2022-ben ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját a Bencés Kiadó gondozásában megjelenő Pannonhalmi Szemle folyóirat. Az idei első szám tematikájában illeszkedve a Pannonhalmi Főapátság 2022-es kulturális évadához, a megújulás témakörét állítja fókuszba.

„Nehéz és kemény dolognak tartottam, hogy valaki újjá tudjon születni: hogy az üdvösségszerző víz fürdőjével új életre keltve levetkőzze azt, ami azelőtt volt, és hogy a test bilincsében megmaradó embert lélekben és gondolkodásában megváltoztassa. Hogyan lehetséges olyan változás, hogy hirtelen és végérvényesen levessük azt, ami vagy természetünknél fogva velünk született és belénk ivódott, vagy a réginek hosszas állandóságával belénk vénült?” /Szent Ciprián/

A lapszám elérhető a Pannonhalmi Főapátság ajándékboltjaiban, előfizethető: Pannonhalmi Szemle XXX. évfolyam 1. szám

 

Collectanea Sancti Martini IX.
A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 9.
Szerkesztette: Dénesi Tamás 

Az évkönyv írásainak fele a középkorba kalauzolja az olvasót. A kötetből megtudhatjuk azt is, valóban járt-e Mária Terézia Pannonhalmán, Kühár Flóris hogyan élte meg a Tanácsköztársaság fogságát és a pannonhalmi sörfőzés kezdeteibe is bepillantást kaphatunk.

A tartalomjegyzéket ide kattintva tekintheti meg: tartalomjegyzék

Ára: 3 900 Ft

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Webshop: Apátsági termékek

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

 

Zsoltárok könyve - Simon Tamás László (ford.)

2020, 376 oldal, ISBN 978-963-314-147-2
A könyv itt vásárolható meg: Zoltárok_könyve

A zsoltárokban imádsággá érlelt élettapasztalat minden istenkereső ember számára útmutató és útitárs lehet, hogy újra meg újra visszataláljon élete szilárd alapjához. Bár a keresztény lelkiséget töretlen, évezredes hagyomány köti a Zsoltárok könyvéhez, a benne olvasható imádságok elsajátítása mindannyiunk számára fáradságos feladat. Ezt szeretné megkönnyíteni a héber eredetiből fordított modern szöveg, amelynek elkészültéhez a fordító mindennapos szerzetesi tapasztalata és zsoltározási gyakorlata adja a hátteret.

Ára 3100 Ft

Zsoltárok könyve, előszó:

Szent Benedek azt írja Regulájában, hogy reggel, aki rászorul, az olvassa, tanulmányozza a zsoltárokat. Ez a kötet a reggeli tanulmányozás kötete. Hogy aztán délután és este a zsolozsmában – így a Bencés Kiadó zsolozsmásköteteiben és a liturgikus zsoltárkiadásunkban – ráismerjünk ezekre a szövegekre, amikor Isten jelenlétében mondjuk őket.

A Regulában a zsoltárokból vett idézetek sokasága arról tanúskodik, hogy maga Benedek is a zsoltárokból táplálkozott, azok tanulmányozása során mélyen megértette belső tartalmukat: úgy is, mint az embernek szóló isteni szót, de úgy is, mint az ember szavát Istenhez. Magában a zsoltároskönyvben is sokszor váltakozik Isten hangja és az ember kiáltása. A zsoltárokat imádkozó pedig, akinek „el­méje megegyezik szavával”, megtapasztalhatja az Isten szavának és az ember válaszának összefonó­dottságát – így válhat a zsoltár igazi személyes imádsággá. Ennek az egyéni imának a hatékonyságát, lendületét biztosítja az, hogy a zsoltárok szövegeit gyakran tanulmányozzuk.

A zsoltárok tanulmányozása sokszor arra a meg­állapításra vezetheti olvasóját, hogy „kifejezetten nekem írták”, személyesen érint, engem tükröz vissza, önmagamra lelek bennük, végigkíséri életemet. Ráérzünk arra, hogy Isten ismer minket „anyánk méhétől fogva”, és „kisgyermekek és csecsemők ajka által” tapasztaljuk meg, hogy a születő élet legyőzhetetlen. Azután felmerül a kérdés: „hogyan őrzi meg tisztán életét egy ifjú”. Az Istenhez közeledek, aki „megörvendezteti ifjúságomat”. Majd a későbbiek során az ember „munkába indul, hogy dolgozzék estélig”. Ez a munka az imával együtt éppúgy „Isten szolgálata”, mint Isten ajándékozó szeretetének gyümölcse. A zsoltárokban a betegség is imádságossá válik, egész testünk belép az imádságba, ami lehánt rólunk minden hamis biztonságérzetet, és az egyetlen igazán szükséges felé irányít bennünket, a test egészsége és a lélek szabadsága felé. Napjaink végesek, hetven év (vagy kivételesen nyolcvan), ezért könyörgünk, hogy „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívet szerezhessünk!”, és „Öregkoromban se vess el!” Reményt ad, hogy „Túl drága az Úr szemében szentjei­nek halála”, és hogy „Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén”. „Istené, az Úré a szabadítás a halálból” is: „azután befogadsz a dicsőségbe”, és felfedezzük, hogy „ismét az Úrral vagyunk”…      Hortobágyi T. Cirill   pannonhalmi főapát

 

Allan Heaton Anderson: Pünkösdi és karizmatikus mozgalmak
Bevezetés napjaink karizmatikus kereszténységébe
Fordította Sólyom László

Ez a tanulmány bevezeti az olvasót a pünkösdi és karizmatikus kereszténység történetébe, teológiájába és a vele kapcsolatos társadalomtudományi kérdésekbe; bemutatja eredetét, kibontakozását és jelentőségét. A könyv megvilágítja a kapcsolatokat a mozgalmak és vezetők szövevénye, valamint a pünkösdizmust alkotó különféle eszmék és viták között. A szerző két fő irányból közelít vizsgálódása tárgyához: először történelmi környezetébe helyezi a pünkösdizmust, majd elemzésekkel rajzolja meg, hogyan fejlődtek ki teológiai és társadalmi-vallási jellegzetességei. Miközben a történeti alapok után nyomoz, vissza egészen a pünkösdiek huszadik század eleji megjelenéséig és a régi egyházakra gyakorolt hatásukig, vizsgálja azokat a tényezőket, amelyek segítették egy saját spiritualitás felemelkedését, és egy új reformációhoz, az egyház megújulásához vezettek.

Ára: 4 500 Ft

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Webshop: Apátsági termékek

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

 

Pannonhalmi Főapátság - útikönyv

A Pannonhalmi Főapátság új útikönyve gazdagon illusztrált, egyedülálló fotóanyaggal tárja az olvasó elé az épületkomplexum legszebb látnivalóit.
A kiadvány bemutatja a bencés monostor, mint világörökségi helyszín idegenforgalmi szempontból fontos állomásait, az építészi és művészi igényességgel kialakított tereit.
A kötet szerzői  szerzetesek, írásaikból megismerhetjük a múltat és betekinthetünk a mai szerzetesek életébe. Szent Márton monostora ma is a spiritualitás, a kultúra, a vendégfogadás és a gyógynövénytermesztés színtere.

Ára: 1590 Ft.

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Webshop: Pannonhalmi Főapátság - útikönyv

 

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

Énekelj az Úrnak!

Az énekeskönyv ún. „Kék könyv” harmadik, javított, átdolgozott kiadása. Az új kiadás új kottaképpel, praktikusabb kivitellel, a kortárs kottagrafikának és szerkesztői elveknek megfelelően készült. Az első két kiadás hagyományát követve rendkívül igényes harmonizációval és zenei szerkesztéssel.

Ára: 4 700 Ft.

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

WEBSHOP
webshop: www.apatsagitermekek.hu

 

Az evangélium szabadságában éljetek! 

A kötet Ferenc pápának a budapesti Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus alkalmával Budapesten, majd azt azt követő szlovákiai látogatása során elhangzott beszédeit tartalmazza impozáns fotóválogatással.

Ára: 3 400 Ft.

A könyv itt vásárolható meg: Az evangélium szabadságában éljetek!

Kapható továbbá az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

Az örök életre vezető út - Michael Casey

Elmélkedések Szent Benedek Regulájának Prológusáról

Michael Casey atya e könyvében azok az elmélkedések szerepelnek, amelyeket 2010-ben hétről hétre jelentetett meg az ausztráliai Tarrawarra apátság honlapján. Sorról sorra végigveszi Szent Benedek Regulájának Prológusát. Bemutatja, hogy a Regula gyakorlati előírásai hogyan vezethetik el a szerzeteseket és a világban élő keresztényeket Istenhez, ahogy szívesen mondták a középkorban: Isten boldog színe látására. Casey atya mindig szem előtt tartja, hogy könyvét nemcsak szerzetesek, hanem olyan világi keresztények is olvasni fogják, akik szeretnének meríteni a szerzetesatyák bölcsességéből. Ezért úgy fogalmaz, hogy a Regula bölcsességét a világban élő keresztények is át tudják ültetni a gyakorlatba.

Ára: 1 750 Ft.

A kötet kiadását a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
A könyv itt vásárolható meg: Az örök életre vezető út

 

 

Napközi imaóra

Ősi hagyomány, hogy a szerzetesek a nap közepén, munkájukat megszakítva, egy negyed órás imádságra összegyűlnek a templomba. Ennek az imaórának a célja, hogy amikor “Az ég délen a napkorong”, az időt megteremtő Istent dicsőítsük. A zsoltárok szavaival Isten elé visszük napunk gondjait és örömeit. Isten igéjére figyelünk, hogy útmutatást kapjunk napunk hátralévő részére. A napközi imaórás kötet kiadásával szeretnénk lehetővé tenni, hogy a hívek is be tudjanak kapcsolódni a szerzetesek ősi imádságába. A kötet a közösen imádkozott részeket tartalmazza. Az olvasmány, a könyörgések és a zárókönyörgés a www.pannonhalmizsolozsma.hu internetes oldalon érhető el.

Ára: 3 200 Ft

A könyv itt vásárolható meg: Napközi imaóra

Kifelé a csigaházból - Martin Werlen

„Ezt a könyvet mindazok számára írtam, akik érdeklődnek a keresztény hit iránt. Különösen is azok számára, akik »kívül« vannak. S ez a többség.” – vallja a szerző.

A cím provokatív felszólítása egyben megszólítás is mindazokhoz, akiket érint a kereszténység szelleme és sorsa. Werlen kötete utat és irányt jelöl egy olyan hit felé, amely nem elzárkózásra, nem a már csak a falakon belül működő tradíció konzerválására törekszik, hanem bátran keresi a jövő lehetséges útjait. A megszólítás útjait. Azokat az utakat, amelyeken át az egyház szava (újra) érvényessé válhat a csigaházon túl is.

ISBN 978-963-314-155-7•2021•196 oldal•

Ára: 2900 Ft
A könyv itt vásárolható meg: Kifelé a csigaházból

Igeliturgikus útmutató 2022

Egyházunk naponta elvezet az Ige olvasásához. Ez a naptár segítséget szeretne adni az Isten Igéjének jobb befogadásához.
Isten Igéje akkor lesz termő és cselekvő szó mindannyiunk számára, ha készülünk fogadására, naponta figyelünk szólítására, és ha a szentmise igeliturgiáján megkap egy szó vagy mondat, utánanézünk, újraolvassuk, átelmélkedjük, ,,szívünkben forgatjuk''.

56 oldal • 390 Ft

A kiadvány itt vásárolható meg: Igeliturgikus útmutató

 

 

Megfontolások az ökumenéről - Kurt Koch

2021, 76 oldal, ISBN 978 615 557 615 7

Hogy áll az ökumené napjainkban? Az ártatlannak tetsző kérdés, mögött rendszerint az a gyanú rejlik, hogy az ökumené csakugyan áll – tapodtat sem halad előre. Nem osztom ezt a látleletet. Meggyőződésem, hogy az ökumené jár, mert él. A keresztény egyházak vágyott egysége eleven párbeszédben valósul meg. Ugyanakkor az ökumenikus mozgalom kezdettől fogva az imádság, a megtérés és a misszió mozgalma volt. E háromféle mozgásiránynak a jövőben is meg kell maradnia, ha szembe kívánunk nézni a jelenkor kihívásaival.

Az egység megfelel az Úr akaratának, az egység a Szentlélek gyümölcse – hangzik a második vatikáni zsinat hitvallása. Az ökumené parancsolata ma így szól: hallgassunk a Lélek szavára!

Ára: 2900 Ft

A könyv itt vásárolható meg: Megfontolások az ökumenéről

 

 

Mária, Izrael leánya - Gerhard Lohfink, Ludwig Weimer

Napjaink teológiája sorozat 26, 2021, 392 oldal, ISBN 978-963-314-153-3,

Könyvünk kettős célt követ. Egyfelől a történelemben ható rossz „önmagát átörökítő szövedékét” vizsgálja: azt az időn átívelő tapasztalatot, amelyet ismert teológiai kifejezéssel eredendő bűnnek nevezünk. Másfelől szerzőinek figyelme Mária és a hozzá kapcsolódó szentírási, illetve egyházi hagyomány felé fordul. Amikor Isten megtöri a bűn erejét, olyan emberek által cselekszik a világban, akik hagyják, hogy Isten birtokba vegye őket. Az üdvösség mint a rossz történetének ellentörténete „Izraelben ölt testet, és Jézus Krisztusban éri el őseredeti célját”. Ami Jézus anyjával, Izrael leányával történik – a szeplőtelen fogantatás (immaculata conceptio) –, a teremtés helyreállításának tervét teljesíti be; szójátékkal élve: maga a „romlatlan koncepció”. A bibliatudomány, a dogmatika és a spiritualitás számos kérdését elmélyítő kötet nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy az Ószövetség és az Újszövetség teológiáját egymással párbeszédbe vonva korszerű nézőpontból tárgyalja újra a mariológia hagyományos témakörét.

A szerzőkről: Gerhard Lohfink (1934) német katolikus pap és teológus. 1986-ig az Újszövetség professzora volt a tübingeni egyetemen. Teológusként dolgozik a Katolikus Integrált Közösségben (KIG). A Bencés Kiadónál megjelent kötetei: A Názáreti Jézus és a Végül a semmi.

Ludwig Weimer (1940) Katolikus Integrált Közösség teológusa és papja. Joseph Ratzingernél habilitált dogmatikából.

A kötetet, valamint a kiadó további kiadványait megvásárolható:

a WEBSHOP-ban: https://apatsagitermekek.hu/termek/maria-izrael-leanya/

Benedictinus Apátsági Termékek Boltjában Budapesten
1053 Budapest, Károlyi utca 19.
Tel.: +36 1 266 7009, + 36 30 682 4892
E-mail: info@benedictinus.hu

A Pannonhalmi Főapátság Kiállítótéri Ajándékboltjában
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Tel.: +36 96 570 174
E-mail: info@benedictinus.hu

Ára: 4500 Ft