Nagypénteki gondolatait Marosi István görögkatolikus parókus (Beregszász, Kárpátalja) mondja el nekünk:

Készület kezdőknek - Pannonhalmi nagypéntek képekben

Nézzétek meg a Pannonhalmi Főapátság online kiállítását a Húsvéti Szent Három Napról! Válasszátok ki azt a három nagypéntekhez kapcsolódó képet, amely leginkább megérint benneteket! Meséljetek arról, hogy miért azok a kedvenc képeitek!

 

Készület haladóknak - Életfa-kereszt

Krisztus keresztje a legfontosabb keresztény szimbólum. Megtaláljuk a templomok tornyán, nagyon sok keresztény háznál ott található a hitvesi ágy felett, a falon, de számos családnál ott függ a családi asztal közelében vagy az előszobában. A köztereken is gyakran elmegyünk mellette: falu határában, fordulókban, főtereken. A szentmisében is találkozunk vele: keresztet vetünk magunkra, kihelyezzük az oltár közepére, magunkkal visszük a körmenetre, vagy kiállítjuk az oltár közelében egy hosszú rúdra erősítve. A ministránsok nyakában is sok helyütt kereszt van. Nagypénteken csókkal vagy leborulással tiszteljük. A kereszt hitünk szép jele, mert Megváltónk, Jézus, a kereszten váltotta meg a világot. Magával vitte a keresztútra, segített neki Simon, aki Sándor és Rúfusz apja volt. Aztán rászegezték Jézus testét a keresztre, és jól tudjuk, hogy amikor levették róla és édesanyja ölébe helyezték, akkor
már elő volt készítve az a sír, ahonnan feltámadt az új életre. Megváltónk a kereszten halt meg és azon szerezte meg nekünk az üdvösséget, az új és örök életet. Ezért mondjuk azt, hogy a kereszt egyik oldala „vérrel áztatott”
oldal, a másik pedig virágokkal teli életfa, amelyen új élet fakad. Ezért díszítjük azt virágokkal, amelyek az életnek a jelképei. A virágok a kereszt hátán ezt az új életet jelképezik.
A kreatív játék, amit készítettünk nektek éppen ezt az örömhírt akarja nektek közvetíteni: Jézus keresztje a szenvedésnek és az új életre való feltámadásnak is az eszköze. Izgalmas játékra hívunk benneteket. Ezt a feladatot nem egy szuszra kell elkészíteni, hanem be kell osztani az elkövetkezendő napokra: nagycsütörtökre, nagypéntekre, nagyszombatra és
Húsvétvasárnapra. Ebben segítünk neked ezzel az anyaggal, amelyet KH 2020_Nagypéntek néven innen tudsz letölteni. Az 1. fázist nagycsütörtöknél találod.

Készület szuperhaladóknak - Bátorító jelenlét karantén idején

A kereszt lábánál állt Mária, János és még néhány asszony. A keresztények ma szintén a kereszt lábánál állnak. Jézus rád és rám, ránk bízza a kereszt tövében álló gyengébb testvéreinket, hogy a nehéz órákban támogassuk – sőt még azt követően is – őket. Miként Máriát rábízta Jánosra és fordítva.

Ma, amikor a keresztre nézek, észre kell vennem mindazokat, akik velem együtt a kereszt tövében állnak. (Igaz, nem csak hívők vannak ott: bámészkodók, katonák, csodavárók…). Ma észre kell vennem, hogy ki szorul az én támogatásomra.

Szólíts meg (hívj fel) ma mindenkit (legalább 3 embert), aki bátorításra, megerősítésre szorul a rokonságod körében vagy a (plébániai) közösségedben!

Nagypéntek szigorú böjti nap, és ezzel együtt munkaszüneti nap, tehát zárva vannak az üzletek: nem lehet ma bevásárolni. Kérdezd meg a környezetedben, hogy kinek mire van szüksége a hosszúhétvége előtt, és ha megteheted, ajándékozz a sajátodból!

Ahogyan Jézus megbocsátott az őt keresztre feszítőknek, imádkozz a kereszt előtt ma mindazokért, akik számodra  nehezek, akik ártottak neked, akikkel gondod van, problémád van. Engedd, hogy a Megváltó kézbe vegye ezeket a nehéz kapcsolataidat, megváltsa azokat is. Engedd, hogy a Megfeszített Úr harcolja a harcaidat! Bocsáss meg, akkor te is bocsánatot nyersz. Ez legyen méltó bűnbánatod a mai napon.

Hallgasd meg! - Pannonhalmi Húsvét CD-n, Nagypéntek

A Szent Három Nap a legszebb ünnepünk Pannonhalmán, Szent Márton Monostorában. Jelenti a Krisztus halálára és feltámadására való emlékezést, a liturgia egyedülállóan intenzív átélését, az együttlétet a monostorba beköltöző vendégekkel. A közös ünnepléshez elválaszthatatlanul hozzánőttek azok a dallamok, amelyek át- meg átszövik a Nagycsütörtöktől Húsvétvasárnapig tartó időszakot. S aki a Szent Három Nap elteltével hazatér otthonába a Szent Hegyről, nemcsak a közösség és az ünnep élményét viszi magával, hanem azokat a sajátos, csak itt és csak ekkor hallható dallamokat és szövegeket is, amelyekbe három nap erejéig belemerült.

Az alább hallható tételek tehát betekintést kínálnak abba, mit és hogyan énekeltek a Szent Hegy szerzetesei 2017 Nagypéntekén. Meghív arra, hogy a szerzetesi dallamkincs és előadásmód segítségével belemerüljünk a Húsvét titkába, amely nem lehet más, csak személyes és egyedi.

 

4. A KATONÁK IS GÚNYOLTÁK (magyar gregorián antifóna és kantikum)

A nagypénteki laudes második antifónáját (Lk 23,36) és ószövetségi kantikumát (Iz 5,1–7.24–25) az előénekesek és a szerzetesek felváltva éneklik. A Breviarium Maurinum antifóna-rendjét követő magyar nyelvű antifónák Jézus agóniáját elevenítik fel a szinoptikus evangéliumok alapján. Az Izajás prófétától vett kantikum pedig Jeruzsálem és Izrael pusztulását beszéli el erőteljes költői képekkel.
A két szöveg gúnyról és haragról szól. A hatodik modus fá alapú, szinte dúr hangnemének diadalmas hangzása nem a drámát emeli ki, hanem a realitást: a világunk nemegyszer ilyen is tud lenni.

5. VILÁGMEGVÁLTÓ JÉZUS (népének)

A „Világmegváltó Jézus” kezdetű népéneket nagypénteken, Urunk szenvedésének ünneplésében, a kereszthódolat alatt énekeljük. Szövegét az 1Pét 2,19–25 alapján Szabó Flóris bencés szerzetes írta.
Az ének litániaszerűen, azaz ismétléssel erősítve vezet el hitünk szent titkához. Egyforma lépésekkel, mint egy zarándoklaton.

6. Ismeretlen szerző: VEXILLA REGIS (chorus)

Ugyancsak az Úr szenvedésére emlékező nagypénteki liturgiában szólal meg a 6. században élt Venantius Fortunatus himnusza, a Vexilla regis prodeunt („Királyi zászló jár elöl”). Pannonhalmán a himnuszt ismeretlen szerző négyszólamú feldolgozásában énekeljük, amikor a lepellel takart keresztet behozzák a bazilikába.
Ritka, hogy a szerzetesek többszólamú himnuszt énekelnek, de ez a hangzásvilág, a meditatív biztonság, nagyon hozzá tartozik nagypéntekhez.

Hallgasd meg!

Johann Sebastian Bach: János-passió

James MacMillan: A hét utolsó szó a keresztfán

Nem csak Haydnt ihlette meg Krisztus utolsó hét szava, amelyet a kereszten mondott. James MacMillian a hatvanas éveihez közelítő angol zeneszerző, akinek katolikus hite számos egyházi alkotást ihletett. Megrázó erejű, mélységesen tragikus mű a Hét utolsó szó, amelyet 1993-ban írt mezzoszoprán és bariton szólistákra, kórusra és zenekarra. „Ez az elmúlt száz év legnagyobb szakrális műve” – mondta róla Nicholas Collon, az Aurora Orchestra vezetője.

 

Tord Gustavsen Trio - O Traurigkeit

O Traurigkeit, o HerzeleidLiszt Via crucis 12. stációjának (Jézus meghal a kereszten) befejezéseként az 1628-ből származó „O Traurigkeit, O Herzeleid” német protestáns korál hangzik fel, négyszólamú vegyeskarra átírva. A teljes magyar szöveg: „Uram, jaj, Uram, miért hagytál el?! / Lelkemet a kezedbe ajánlom. / Elvégeztetett. // Ó, szomorúság! Ó, szív fájdalma! / Hát nincs elég ok a gyászra? / Az Úr egyetlen fiát / teszik most a sírba! / Ó, szomorúság! Ó, szív fájdalma!”

A korál magyar változata a Magyar Evangélikus Egyház Énekeskönyvében itt megtalálható.
A korál itt meghallgatható.

A jazzalbumról itt olvashat (angol nyelven).

Nézd meg! - Renato Guttuso: Keresztrefeszítés

Renato Guttuso Keresztrefeszítés című festménye 1941-ben készült; befogadása a második világháború idején Olaszországban ellentmondásos volt: a festményért az alkotó művészeti díjat kapott, ugyanakkor a Vatikán elítélte a művet. Guttusót pictor diabolicus-nak nevezték. Róma számára a mű modern stílusa mellett elsősorban a meztelenség számított botránykőnek, mindenekelőtt a kép középen Mária Magdolna alakja és mozdulata. Szintén egyházi bírálat tárgyát képezte Jézus háttérbe szorítása, arcának kitakarása. Természetesen fontos tényező lehetett a bírálatban Guttuso kommunista, antifasiszta meggyőződése is. A kép ráadásul egyértelműen háborúellenes; a Keresztrefeszítésen a kivégzés áll a fókuszban. Az előtérben kínzóeszközök, a háttérben viszont a jelenettől távoli mindennapok világa. Guttuso a saját jelenére utaló képet alkotott – bevallása szerint Picasso Guernicája jelentett fontos inspirációt –, amelyben a korszak kegyetlensége tükröződik; ezt fejezi ki a sötét, fenyegető ég. A direkt utalásokról azonban lemondott a művész: egy évvel korábban akvarell vázlatot készített, Die Passion címmel, amelyen a lovas arcát Adolf Hitleréről mintázta, de ez a végleges változatba már nem került be.

Nézd meg!

Filmajánlatunk:

A homok alatt (Under sandet, német-dán háborús filmdráma, történelmi film, 101 perc, 2015)

Olvasd el!

Siralmak könyve – három részre osztva olvashatod Nagycsütörtöktől Nagyszombatig. Nagycsütörtök: Siral 3.

Az Úr szolgájának énekei Izajás prófétánál: 50,3–10; 52,13–53,22

Gerhard Lohfink: Jézus utolsó napja – Ami a Passió során valóban történt, (Kairosz Kiadó, Bp. 2010.)

Gerhard Lohfink: A názáreti Jézus, (Bencés Kiadó, 2017.) 305 – 340. oldalak.

Anselm Grün: Böjt. Test és lélek imája - VI. fejezet: A böjt ma

Anselm Grün: Hétköznapok lelkigyakorlata. Meditációk, irányelvek a gyakorláshoz - X. fejezet: Keresztre feszített szeretet

Anselm Grün – Michael Reepen: Gyógyító egyházi év. Az egyházi év mint pszichodráma - II/3: A Szent Három Nap

Húsvét hangjai. Három taizéi füzet - John testvér: A kereszt két arca

Urbán Dávid: Megszámlálhatom minden csontomat

Ordass Lajos: A keresztfa tövében

Philip McCouat: "All Life Is Here": Bruegel's Way to Calvary (Minden élet foglalata: Út a Kálváriára Bruegeltől) - angol nyelvű elemzés

 

2020-ban ajánlott olvasmányok:

Chauvet, Louis-Marie: Jézus kiáltása a kereszten: a krisztológia csúcspontja; Pannonhalmi Szemle, 2000 (VIII) 1/13–16.

T.S.Eliot, Négy Kvartett, East Coker, IV.

Pierre Emanuel [sic!], Nagypéntek este

Esterházy Péter, Hét utolsó szó, In Alföld 2014/5:5-31.

 

Cirill főapát úr imádsága nagypénteken a kereszt előtt

Megfeszített Urunk Jézus Krisztus, itt állunk kereszted előtt, szemlélünk téged:
A tieid magadra hagytak, elárultak, olcsón eladtak!
A bűnösök elítéltek, a vezetők halálra adtak!
Megtépáztak, tövissel koronáztak, bíborba öltöztettek,
kegyetlenül átszögeztek, lándzsával átdöftek, keresztülszúrták szívedet!

Megfeszített Urunk Jézus Krisztus, egyetlen Üdvözítőnk,
az idén is szégyentől földre sütött szemmel, mégis reménykedő szívvel jövünk hozzád!

Te, a kereszt súlya alatt megalázkodva bemutattad a világnak megváltásod árát,
add meg nekünk a hit világosságát,
hogy fölismerve Benned Isten és az ember szenvedő Szolgáját,
legyen bátorságunk követni Téged ugyanezen az úton,
mely a kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet.

Megfeszített Urunk!
A te kitárt karod, megnyílt oldalad, lehajtott fejed
középpontja lett a Mindenségnek: az emberre szomjas Istennek és az Istenre szomjas embernek.
Üdvösségünkért teljes odaadással fogadtad el a kereszthalált,
tégy minket és a világ minden emberét keresztáldozatod részesévé,
hogy létünk és cselekedeteink szabad és tudatos részesedés legyenek üdvözítő művedben.

Megfeszített Urunk!
Benned, keresztedben találkozott az emberi kegyetlenség és az isteni kegyelem.
Két karoddal mindenkit átöleltél és egybefogtál:
Benned és Általad válik irgalmassá az Isten,
Benned és általad magasodik istenfiúvá az ember.

Megfeszített Urunk!
Megfeszített Szeretet, áraszd szívünkbe szeretetedet,
hogy keresztedben fölismerjük megváltásunk jelét,
és sebeid vonzásában Veled együtt éljünk és haljunk.

Megfeszített Urunk Jézus Krisztus, itt állunk kereszted előtt, és kérünk téged:
Szűnjön meg a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban,
és azáltal az emberek élhessenek biztonságban országukban, háború és félelem nélkül,
építve az Atyád által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban,
ahogyan ezt a szolgálatot Te magad mutattad meg nekünk.

Kérünk, hogy szűnjön meg az öldöklés és a kizsákmányolás,
az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés,
és megszülessen az áldott béke.

Kérünk, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a véred által megváltott emberiséget,
hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat.

Kérünk, vedd el tőlünk a koronavírus járvány csapását, a fojtogató félelmet, a bezártságot és a bizonytalanságot.
Adj erőt, hogy támogatásoddal úrrá legyünk a tragikus emberi és gazdasági következményeken.
Adj reményt, hogy kereszted új távlatokat nyitó fény hoz betegségtől sebzett világunknak.

Megfeszített, de életre támadt Urunk!
Te élj bennünk!
Te légy lelkévé lelkünknek, szívévé szívünknek, életévé életünknek!
Te gondolkozz bennünk!
Te imádkozz bennünk!
Te szeress általunk!
Te szenvedj bennünk!
Te tekints ki belőlünk!
Te szólj belőlünk!
Te cselekedj általunk!
Te járd be a földet a mi lábainkkal, és változtasd át a Szentlélekben,
és s vidd haza az Atyához, hogy Isten legyen minden a mindenben! Ámen.

 

Kotta: Orgona és ének gyakorlóanyag

Imádság - Egészségügyben dolgozók Keresztútja

A Keresztút-járás hagyományos nagyböjti gyakorlat.

Nagypénteken a szenvedéstörténetet hallgatva a szemünk előtt elevenednek meg a Keresztút pillanatai. Sokkal több történik azonban annál, hogy az eseményeken kívül, azoktól távol maradhatnánk - Jézus szenvedéstörténete, a keresztút stációi bevonzanak minket, s külső szemlélőből belső résztvevővé válunk.

Minden ember a saját élethelyzetének megfelelően, személyre szabott olvasattal éli át évről-évre, vagy akár napról-napra a tizennégy stáció pillanatait, érzékeli saját bőrén az ítélkezés, elesések, kudarc, halál súlyos tapasztalatait.

Az idei évben, a járványügyi helyzet kezelésében és a gyógyításban legtöbb erőfeszítést tevő egészségügyi dolgozókat kértük meg arra, hogy írják meg a saját személyes élményeikből merítő keresztútjukat.

Így született meg az Egészségügyben dolgozók keresztútja.

Járja végig Ön is ezt a keresztutat, és imádkozzon orvosainkért, ápolóinkért, a munkájukat segítő kórházi személyzetért, valamint a járványban megbetegedett és haldokló embertársainkért!

Imádságminták - Közös éneklés

A családi liturgia szép része a közös éneklés. Ez egyrészt természetes, másrészt a szent három nap házi imádságainak kiemelt alkalma lehet. Ha pedig belevágunk abba, hogy több szólamban énekeljünk, vagy hangszeren kísérjük, akkor érdemes „próbát, gyakorlást” beiktatni. Szóval egyszerűbb, több szólamú, vagy hangszeren kísért énekek nagyon széppé tehetik a liturgiát és a szent három napot.

Az alábbiakban ajánlunk egy-két éneket. Ezeknek megtaláljátok a kottáját és a hozzá készült hangzó anyagot. Ha több szólamban szeretnétek énekelni, akkor meghallgathatjátok a saját szólamotokat, azzal gyakorolhattok, egyénileg is készülhettek. Végül pedig álljatok össze, és mehet az ének!

Kotta: Orgona és ének gyakorlóanyag

Imádságminták - Michel Quoist imádsága

„A hatodik órában sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. Kilenc óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Eloi, Eloi, lámmá szábáktáni?” vagyis: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Mk 15,33-35)”

 Uram, éjszaka van.
Itt vagy-e Uram, az éjszakában?

 Fényed kihunyt és az emberekre és a dolgokra vetett sugárzása eltűnt.
Minden szürkébe öltözött, minden sötétnek látszik előttem, mint a természetben, amikor a sűrű köd elnyeli a napot, és elterül a földön.
Minden erőfeszítésbe kerül, minden nyomott és lassú.
Reggel már az ébredés is elnyom, mert elrejti az egész napot.
Szeretnék eltűnni, elenyészni, s a halált kívánom, a feledés nagy kútját.
Szeretnék messze távozni,
Futni,
Rohanni,
Akárhová, csak menekülni tudjak!...

De mitől menekülni?...

Tőled, Uram, magamtól, másoktól; nem tudom,
Csak menni,
Menekülni szeretnék.

 Tántorogva megyek, mint a részeg;
A szokás hatalmától űzve, tudatlan.
Minden nap megismételve ugyanazokat a geszttusokat, bár tudom, hogy hiába…
Járok, bár tudom, hogy lépteim nem vezetnek sehová.
Beszélek és a szavaim elrettentően üresen konganak, mert tudom, hogy csak a testi fülek fogják fel, s nem érik el a messze, magasan húzó lelkeket.
Eszméim megzavarodtak, fáj még a gondolat is.
A szavaim kiszabadulnak medrükből, és nem szolgálnak semmire.
Habozok, dadogok, pirulok.
Nevetséges vagyok.
Szégyenlem magam; mások is figyelnek rám…
Uram, tán az eszemet vesztem így?
Vagy valóban ezt is akarod?
De mindez nem jelentene még semmit, ha nem volnék egészen egyedül.
De egyedül vagyok.
Messzire vezettél, Uram; bizalommal követtelek eddig, mert mellettem jártál szüntelen.
De íme, hirtelen, a sötét éjben, az elhagyott pusztában eltűnsz mellőlem!
Neveden nevezlek, de Te nem válaszolsz,
Keresve kereslek, de nem talállak sehol.
Mindenről lemondtam, egyedül maradtam.
Távolléted lett a szenvedésem…

Uram, éjszaka van.
Itt vagy-e, Uram, az éjszakában?
Merre vagy, Uram?
Szeretsz-e még engem?
Még mindig nem untál rám?...
Felelj, Uram, kérlek,
Felelj!...

Éjszaka van.

Karanténliturgia - Imádságok a nagypénteki asztalnál

Az alábbi imádságok egyes sorait a családfő és a család felváltva mondhatják, vagy minden mondatot más-más családtag. És ebben az esetben még a mobiltelefon is megengedhető a közös asztalnál.

Ebéd előtt
(A kereszt felé meghajolva)

Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig.
Mégpedig a kereszthalálig.

Ebéd után

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.

 

Vacsora előtt
(A kereszt felé meghajolva)

Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig.
Mégpedig a kereszthalálig.

Vacsora után

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Járványimádság - Rendkívüli könyörgés a járvány idején

Nagypénteken a liturgiában hagyományosan 10 könyörgés hangzik el. Most egy 11. könyörgést is hozzáteszünk az imádsághoz: mindazokért, akiket a járvány érint. A liturgiában a diakónus vagy egy szerzetes szólít fel arra, hogy imádkozzunk, majd egy kis csendet tartunk, hogy aztán egy könyörgés formájában is kimondjuk kéréseinket. Ezt az imádságot otthon, egyedül, vagy a család körében is elmondhatjátok.

XI. KÖNYÖRGÉS

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,
és a szeretteiket elvesztőkért imádkozzunk, testvérek,
hogy megtapasztalhassa a keresztény nép:
életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus,
a Mindenség Királya.

Mindenható, örök Isten,
tekints kegyesen aggodalmunkra,
könnyítsd meg gyermekeid terhét.
Fogadd országodba az elhunytakat,
és erősítsd meg gyenge hitünket,
ahogy megerősítetted Szent Fiadat,
Jézus Krisztust,
aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.
Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
Krisztus, a mi Urunk által.

Liturgia - Márk atya nagypénteki homíliája

Kedves Testvérek!

Sok szempontból különleges a főapátság kapuja előtti tér. Ha nem is klasszikus értelemben, de a gyakorlatban egy összetett kereszteződés, ráadásul a domb adottságai miatt a szokottnál talán nagyobb odafigyelést is igényel – le kell lassítani, olykor megállni, hogy a valamelyik irányból hirtelen felbukkanó autók, vagy az arborétumba igyekvők mellett biztonságosan haladhassunk el. Vannak ugyanis időszakok, amikor kifejezetten forgalmas ez a tér: busszal érkező turisták, látogatásra jövő szülők, a szüretről befutó traktor, munkába igyekvő munkatársak, vagy esténként hazatelefonáló diákok. Bátran mondhatjuk, hogy a találkozás helye ez, aminek közepén – egyfajta igazodási pontként – ott áll a kereszt.

De nem pusztán személyek találkoznak össze itt, hanem maguk az életutak is – diákoké, akik itt válnak felnőtté és kötnek egymással életre szóló barátságot, fiataloké vagy olykor idősebbeké, akik véglegesen elkötelezik magukat ezen a helyen Isten keresésének és a testvéri közösségnek, lelkigyakorlatozóké és híveké, akik pár nap után szerelmesei lesznek a helynek, és az összetartozás érzésével térnek innen haza. És ezek az emberek bármelyik irányból is érkeznek első alkalommal vagy sokadszorra, mielőtt a kapu irányába fordulnának, a kereszttel találkozik a tekintetük.

Mert Krisztus keresztje a találkozás igazi helye. Ahol újra közel kerül egymáshoz Isten és ember, akár a teremtés kezdetén a paradicsomkertben. Akkor az Úr szólította meg Ádámot, most az új Ádám szólítja meg az Istent. Akkor félelemből elrejtőzött, most mezítelenségét is vállalva, mindenki számára látható módon ki akar lépni az emberiség nevében a szégyen rejtekéből. Akkor az élet fája a halált hozta el, most a keresztfa az igazi élet születését készíti elő.

Valódi találkozás történik itt, amely átformál mindannyiunkat, akik az erőterébe kerülünk. Új kapcsolatok jönnek létre, új értelmet nyer anyának és fiúnak lenni. De egyúttal meg is hal bennünk valami: egy előítélet, egy hiedelem, egy félelem, vagy éppen az énünket látszólagosan magasra emelő, de oly törékeny felsőbbrendűség. Fájdalommal teli, mégis tágas teret nyitó tapasztalat ez – aminek időnként kell néhány nap a rejtekben, a sírban, a sötétben, hogy megmutathassa igazi erejét.

A kereszt igazodási pont az útkereszteződés közepén. Alkalmat, irányt, ritmust és jelentőséget ad az igazi találkozásnak. És hogy átélhessük ennek átható, átformáló erejét, nem kell tennünk mást, mint hogy lelassítunk, talán meg is állnunk egy pillanatra. Nincs szükségünk másra, mint odafigyelésre, a teljes jelenlétre és a benne való megmaradásra – még akkor is, ha úgy érezzük, valami szétfeszít minket ebben a találkozásban. De miért is lepődnénk meg ezen? Hiszen maga az Isten van itt – aki belép az erőtlenségbe és kiszolgáltatottságba, hogy ne féljünk kapcsolódni hozzá, és ne akarjunk elrejtőzni előle. Hogy képesek legyünk a találkozásra. És hogy már vele együtt, vagy inkább rajta keresztül, teremtő és gyógyító módon forduljunk a másik ember felé.

A kereszt nagy titka az, hogy új utat nyit a kereszteződésben. Lehetőségeket akkor is, amikor mindent reménytelennek látunk. A továbblépés bátorságát, amikor zsákutcának látszik minden irány. Valami nagyon is újszerű dimenziót és látásmódot az életünkben, amikor már annyira belefáradtunk a nyomasztó világba, hogy a sötét völgyben nem vesszük észre magunk mellett a csendes, üdítő forrást.

És talán éppen ez az, amit megváltásnak hívunk. Ez az a szabadság, amely csak akkor nyílik meg számunkra, ha odalépünk a kereszthez és átöleljük. Amikor végre igazán találkozunk.

Liturgia-magyarázatok

(...)

Jézus utolsó szava így hangzik Jánosnál: „Beteljesedett” (19,31). Ez összehasonlítva Mk 15,34-gyel: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem! – királyi szó. Itt is megfigyelhetjük azt a teológiai utat, mely a János evangéliumban Jézus utolsó szavához vezet. Már a szamariai asszonnyal Jákob kútjánál folytatott beszélgetésekor mondja Jézus: az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött engem, és művét beteljesítsem” (4,34). Amikor Jézus azt mondja a kereszten: „Beteljesedett”, akkor tehát arra műre utal, amivel az Atya megbízta.

E műhöz hozzátartozik annak végső kinyilatkoztatása: mi az Isten (17,4.6-8). Hozzátartozik, hogy Isten teljes dicsősége most végérvényesen megnyilvánuljon, hogy Izrael üdvösségre jusson és Izraelen keresztül a világ. Magától értetődő, hogy Isten dicsősége csak akkor tud érvényesülni a világban, ha elfogadják, ha hisznek benne. Ezért hozzátartozik a műhöz az, amit Jézus az Atyával egységben tesz, hogy végül mindazokat összegyűjtsék, akik hisznek abban, hogy Isten dicsősége Krisztusban nyilvánult meg. Isten szétszórt fiainak egybegyűjtéséről kifejezetten is szól a Jn 11,52. Ezért azt is mondhatnánk: Az Atya műve, ami ugyanakkor Jézus műve is, Jézus önkinyilatkoztatásával kezdődik és Isten végidőbeli népének egybegyűjtésével teljesedik be.

Jézust csak a hitből lehet teljesen megmagyarázni – éspedig az egyház hitéből. Az evangéliumok minden mondata az egyház hitét fejezi ki. Csak aki az egyházban él, az tudja megérteni, és csak aki az egészet elfogadja, értheti meg Jézust. Joseph Ratzinger így fogalmazta meg ezt a tényállást: „Az evangéliumok Jézusa az egyedül igazi történeti Jézus.”

(Részlet Gerhard Lohfink: Jézus utolsó napja – Ami a Passió során valóban történt című könyvéből; Kairosz Kiadó, Bp. 2010.)

A teljes elmélkedést itt olvashatja el.

Liturgia-magyarázatok - A nagypénteki liturgia énekei és imádságai

A nagycsütörtöki esti liturgiának a bencés szerzetesközösség által énekelt gregorián és népénekes tételei itt tölthetők le. Akár énekléssel, akár dúdolással, akár a szövegek olvasásával is bekapcsolódhatsz a liturgiába.

Nagypéntek zsolozsmája pedig itt található.

Ötletek a csendesórából - Márk atya a nagypéntekről

A Bencés Gimnázium április 4-i élő csendesórájában a bencés testvérek minden napra megfogalmaznak egy-egy szempontot vagy gyakorlatot, amelyekkel egyedül vagy közösségben készülni tudunk a liturgiaközvetítésbe való tevékeny bekapcsolódásra. Nagypéntekről Márk atya beszél 13:00-nál.

 

Kapd el a pillanatot...

A liturgia elején főapát úr leborul az oltár előtt. Te hogy fejezed ki megrendültségedet az Úr előtt?

Két nagycsoportos óvodás kislány rajza, akik végig velünk voltak az online közvetítéskor. Köszönjük az ikerpárnak!

A szentélyben elhelyezett kereszten egy karok nélküli Krisztus-szobor függ, Marton József bencés atya hagyatékából. Mit jelent neked az, hogy Krisztusnak ezen az ábrázoláson nincsen keze?

Élő közvetítés