Húsvétvasárnapi gondolatait Simó Gáspár atya, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium (Csíkszereda, Erdély) spirituálisa mondja el nekünk:

Készület kezdőknek - Pannonhalmi húsvét képekben

Nézzétek meg a Pannonhalmi Főapátság online kiállítását a Húsvéti Szent Három Napról! Válasszátok ki azt a három húsvétvasárnaphoz kapcsolódó képet, amely leginkább megérint benneteket! Meséljetek arról, hogy miért azok a kedvenc képeitek!

Készület kezdőknek - Alleluja!

Az imasarkotokban (gyertyával, kereszttel, virággal, Szentírással)közösen mondjatok el egy Miatyánkot, majd énekeljetek el egy ALLELUJÁT!

Készület haladóknak - Életfa-kereszt

Krisztus keresztje a legfontosabb keresztény szimbólum. Megtaláljuk a templomok tornyán, nagyon sok keresztény háznál ott található a hitvesi ágy felett, a falon, de számos családnál ott függ a családi asztal közelében vagy az előszobában. A köztereken is gyakran elmegyünk mellette: falu határában, fordulókban, főtereken. A szentmisében is találkozunk vele: keresztet vetünk magunkra, kihelyezzük az oltár közepére, magunkkal visszük a körmenetre, vagy kiállítjuk az oltár közelében egy hosszú rúdra erősítve. A ministránsok nyakában is sok helyütt kereszt van. Nagypénteken csókkal vagy leborulással tiszteljük. A kereszt hitünk szép jele, mert Megváltónk, Jézus, a kereszten váltotta meg a világot. Magával vitte a keresztútra, segített neki Simon, aki Sándor és Rúfusz apja volt. Aztán rászegezték Jézus testét a keresztre, és jól tudjuk, hogy amikor levették róla és édesanyja ölébe helyezték, akkor
már elő volt készítve az a sír, ahonnan feltámadt az új életre. Megváltónk a kereszten halt meg és azon szerezte meg nekünk az üdvösséget, az új és örök életet. Ezért mondjuk azt, hogy a kereszt egyik oldala „vérrel áztatott”
oldal, a másik pedig virágokkal teli életfa, amelyen új élet fakad. Ezért díszítjük azt virágokkal, amelyek az életnek a jelképei. A virágok a kereszt hátán ezt az új életet jelképezik.
A kreatív játék, amit készítettünk nektek éppen ezt az örömhírt akarja nektek közvetíteni: Jézus keresztje a szenvedésnek és az új életre való feltámadásnak is az eszköze. Izgalmas játékra hívunk benneteket. Ezt a feladatot nem egy szuszra kell elkészíteni, hanem be kell osztani az elkövetkezendő napokra: nagycsütörtökre, nagypéntekre, nagyszombatra és
Húsvétvasárnapra.

Készület haladóknak - Ebéd előtti közös imádság

A húsvétvasárnapi ebéd legyen közös! Még a leves előtt kezdjétek asztali áldással, és mielőtt esztek, valaki olvassa fel a napi evangéliumot (Jn 20,1-9). Utána fogalmazzatok meg saját szavaitokkal könyörgéseket, végül mondjatok el egy Miatyánkot. Ne feledkezzetek el az ALLELUJA énekléséről! És vigyázzatok, ki ne hűljön a leves!

Hallgasd meg! - Pannonhalmi Húsvét CD-n, Húsvétvasárnap

A Szent Három Nap a legszebb ünnepünk Pannonhalmán, Szent Márton Monostorában. Jelenti a Krisztus halálára és feltámadására való emlékezést, a liturgia egyedülállóan intenzív átélését, az együttlétet a monostorba beköltöző vendégekkel. A közös ünnepléshez elválaszthatatlanul hozzánőttek azok a dallamok, amelyek át- meg átszövik a Nagycsütörtöktől Húsvétvasárnapig tartó időszakot. S aki a Szent Három Nap elteltével hazatér otthonába a Szent Hegyről, nemcsak a közösség és az ünnep élményét viszi magával, hanem azokat a sajátos, csak itt és csak ekkor hallható dallamokat és szövegeket is, amelyekbe három nap erejéig belemerült.

Az alább hallható tételek tehát betekintést kínálnak abba, mit és hogyan énekeltek a Szent Hegy szerzetesei 2017 nagyszombatán és húsvéti vigíliáján. Meghív arra, hogy a szerzetesi dallamkincs és előadásmód segítségével belemerüljünk a Húsvét titkába, amely nem lehet más, csak személyes és egyedi.

14. A hajnal míg új fényeit árasztja szét a föld színén (magyar gregorián himnusz)

A Breviarium Maurinum húsvétvasárnapi laudes-himnusza szabó Flóris bencés szerzetes fordításában. Krisztus engedelmességét és az engedelmességben megvalósuló húsvéti megváltást énekli meg lendületes dallamával. A himnuszban két-két sort egybe tartva, egy lélegzettel énekeljük Húsvét határokat nem tartó örömét.

15. Resurrexi (gregorián introitus)

Húsvétvasárnap szentmiséjének introitusa, amely a 138. zsoltárt idézi (18.5–6.1–2 versek). A gregorián dallamvezetés méltóságteljes és meditatív. Nem betű szerint elemzi a szöveget, hanem egységben gondolkodik: íveket rajzol, nekilendül majd csillapodik, és a dallam mindig vigyáz arra, hogy ne vegye át a szöveg szerepét.

Talán azért, mert középkori szerzője tudta: a zsoltár szavaival a feltámadott Úr szól Atyjához. A halálos álomból ébredő, az elhagyott és meggyötört találja meg ebben a pillanatban az őt feltámasztó tekintetét.

16. Alleluja (Magyar gregorián responzórium és kantikum a vesperásból)

A Jelenések könyvéből vett újszövetségi kantikum (Jel 19,1–2a.5b.6b–8a.9a) a húsvétvasárnapi vesperásban hangzik el. A responzórium a Timóteusnak írt második levelet idézi (2Tim 1,10). A VII. modus sajátos kvart- és kvintugrásai már önmagukban kizökkentenek a zsolozsma recitatív, elmélkedőbb megszokottságából. A két Alleluja-válasz pedig még tovább emel fölfelé.

Hallgasd meg!

Heinrich Schütz: Feltámadási oratórium

Heinrich Schütz, a német barokk protestáns zene kiváló mestere 1623-ban adta ki Feltámadási oratóriumát (Jézus örömteli és győzedelmes feltámadásának története). A korábbi hangversenykalauzok Feltámadási históriaként említik e remekművet, amely egyesíti a korál- és motettakoncepciót. A szent szövegeket korálformában, az egyes szereplők megszólaltatását motettikusan dolgozta ki, követve a régi hagyományt, amely szerint a főbb szereplők szólamát nem egy, hanem több előadóra bízza. Az olasz hatást tükrözi, hogy a hagyományos recitálást madrigalizmussal színezi. Meglepő effektusokat is alkalmazott a zárókarban: az evangélista huszonötször énekli a vittoria (győzelem) szót.

Gustav Mahler: II. (Feltámadás) szimfónia a Budapesti Fesztiválzenekarral
Nyikolaj Rimszkij-Korszakov: Nagy orosz húsvét – nyitány
Johann Sebastian Bach - Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen

 

Tord Gustavsen Trio - Kirken, den er et gammelt hus

A kompozíció forrásául szolgáló himnuszt Ludvig Mathias Lindeman norvég zeneszerző és orgonista komponálta. A himnusz jelenleg is a skandináv Luteránus Egyház valamint a Magyar Evangélikus Egyház énekeskönyveinek részét képezi.

A jazzalbumról itt olvashat.

 

Christian Friedrich Ruppe: Easter Cantata (30:53-tól)

Nézd meg! - Maurice Denis: Szent asszonyok a sírnál

Maurice Denis, a Szent asszonyok a sírnál című művét 1894-ben festette, 24 éves korábban. Ekkoriban már ismert szimbolista festő, a Nabis (héber próféta szóból) csoport tagja. Tematikája középpontjában a keresztény hit és szeretet áll. Művén két, Feltámadáshoz kapcsolódó evangéliumi jelenet tűnik fel egyszerre: a szent asszonyok a sírnál, és a Noli meg tangere. A két jelenet hátterében Saint-Germain-en-Laye dombjai láthatók; Denis gyakorlatilag egész életét itt töltötte. A bibliai jelenetet tehát mindennapi környezetébe illesztette; más műveiben is gyakran használta a két réteg egymáshoz illesztését: Krisztus mintha a családi kertben jelenne meg, a mostani tavaszon. Az előtérben az angyali figurák időtlen ruházata és az áldozók kortárs ruhája álla egymással szemben, fehérségük mégis egymáshoz kapcsolódik. A jobb oldali „mai” alakokban Mária Magdolna, Mária Szalomé és Mária, Kleofás felesége ismerhetők fel, mellettük elsőáldozó kislány.

Nézd meg!

Filmajánlatunk:

A két pápa (The Two Popes, angol-olasz-argentin-amerikai dráma, 125 perc, 2019)

Olvasd el!

Anselm Grün – Michael Reepen: Gyógyító egyházi év. Az egyházi év mint pszichodráma - II/4: Húsvét

Anselm Grün: Hétköznapok lelkigyakorlata. Meditációk, irányelvek a gyakorláshoz - XII. fejezet: A Feltámadott jelenléte hétköznapjaimban

Szatmári Györgyi: „Hogy életük legyen…”. Az örök élet fogalma a negyedik evangéliumban

Húsvét hangjai. Három taizéi füzet - Luc testvér: Húsvét hangjai

Tóta Péter Benedek: Tóta Péter Benedek_Resurrexit_UtCoeloAssurgant

 

2020-ban ajánlott olvasmányok:

EVDOKIMOV, PAUL: A halálból az életre; Pannonhalmi Szemle, 2003 (XI) 1/32–41.
SIMON T. LÁSZLÓ: Emlékezés a Jelenvalóra (A feltámadás az Újszövetség narratív hagyományában); Pannonhalmi Szemle, 2004 (XII) 1/5–35.
STANDAERT, BENOIT: Ki volt Jézus? (Jézus feltámadása és az első tanítványok hite); Pannonhalmi Szemle, 2011 (XIX) 1/8–19.
Tóta Péter Benedek: Pars Prima – Domino. A barokk refektórium húsvéti emblémái: ízanalizáló és szintetizáló baktériumok. Az írás itt olvasható.

Imádságminták - Közös éneklés

A családi liturgia szép része a közös éneklés. Ez egyrészt természetes, másrészt a szent három nap házi imádságainak kiemelt alkalma lehet. Ha pedig belevágunk abba, hogy több szólamban énekeljünk, vagy hangszeren kísérjük, akkor érdemes „próbát, gyakorlást” beiktatni. Szóval egyszerűbb, több szólamú, vagy hangszeren kísért énekek nagyon széppé tehetik a liturgiát és a szent három napot.

Az alábbiakban ajánlunk egy-két éneket. Ezeknek megtaláljátok a kottáját és a hozzá készült hangzó anyagot. Ha több szólamban szeretnétek énekelni, akkor meghallgathatjátok a saját szólamotokat, azzal gyakorolhattok, egyénileg is készülhettek. Végül pedig álljatok össze, és mehet az ének!

Kotta: Orgona és ének gyakorlóanyag

Járványimádság

„A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta.” Az égő húsvéti gyertya mellett hangzik el az örömének. A gyertyafény megtöri a sötétséget, és ha soká nézzük és éneklünk mellette, akkor belülről is megvilágít minket.
A kiválasztott nép győzelmi éneket énekelt az egyiptomi sereg pusztulása után, most mi győzelmi éneket éneklünk a halál felett. A hitünk segíti énekünk, az ének a törékeny hitünket. Áldj meg minket Urunk, hittel, reménnyel, szeretettel.
Áldd meg Urunk a fertőződött idős embereket kitartással, reménnyel, alázatos szeretettel. Add meg nekik a föltámadás reményét és örömét.
Imádságainkkal gondolunk távol levő szeretteinkre, a betegségekkel küzdőkre, a magányban élőkre, a koronavírussal fertőződöttekre. Állj mellettük Urunk, és indítsd őket hitre Benned, aki értük szenvedtél és támadtál fel. A halálfélelem ne legyen úrrá rajtuk, hanem érezzék meg, hogy velük az Isten. Ámen.

Húsvétvasárnapi imádság

Jézus Krisztus! Mikor a siralom völgyében mellém szegődtél felvidult a lelkem. Amikor pedig szolga helyett a barátodnak nevezetél elfelejtettem, hogy igazában hol is járunk. Ám ekkor a halál kivetette rád a hálóját, de te szétszakítottad, hogy újra velem lehess. Most már ujjongva örvendek hiszen együtt megyünk föl az Úr házába a te házadba. Amerre haladunk lépteink nyomán források fakadnak. Köszönöm neked, hogy életet és reményt adsz, Uram!

A szabadításodnak örvendek, Uram! Nincs olyan szent, mint az Úr, mert a feltámadt Jézus Krisztushoz még csak hasonló sincsen! Nincs olyan kőszikla mint a mi Istenünk! Ehhez többet ne tegyetek! Ne mondjátok: ezt még fokozni kell, hiszen úgy csak szólamokat zengtek. Hiszen éppen ez az Úr ismerete, hogy látjuk: nem a megszokott rendjük szerint érnek célba a dolgok. A hősök kénytelenek letenni a fegyvert a legyőzöttek pedig a kibontakozás lehetőségéhez jutnak. A halál árnyékában görnyedezők az élet fényességére léphetnek. Akinek elvesztésén szomorkodtunk most halálából való visszatérésén örvendezünk. Feltámadt Jézus, életed ereje járjon át engem is. Hadd legyek én is tanúja Isten végsőkig menő szeretetének veled együtt.

Liturgia-magyarázatok - Cirill főapát úr húsvétvasárnapi prédikációja

Kedves Testvérek!

Különös és megrendítő aktualitása van az idén ennek a húsvéti evangéliumnak, bár több mint kétezer évvel ezelőtti eseményt ír le!

Azon a hajnalon két asszony, a magdalai és a másik Mária elindulnak a sírhoz.
Ők azok, akik pénteken végig kitartottak a keresztnél. Látták, hogy Jézus meghal,
és most el akarnak búcsúzni tőle. Elgyászolni őt, imádkozni érte, felidézni ez emlékeket.
Azt akarták tenni, amit mindannyian teszünk, ha elveszítjük azt, akit szeretünk – elgyászolni.
Ám az elgyászolás ezúttal elmarad…

Vajon hány és hány feleség, férj, gyermek, testvér, barát gyászolása maradt el az elmúlt húsvét óta?
Tíz és százezreké? Hányan lehetnek, akik nem vehettek búcsút a kórházak és szociális otthonok néma karanténba zárt kapui előtt szeretteiktől?
Akik plexilapok, védőruhák, maszkok és kesztyűk rétegein át talán még egy utolsó kézszorítást küldhettek annak, aki egykor fontos volt.
Hányan lehetnek, akik szakápolókba, nővérekbe helyezték riadt bizalmukat, amikor megkérdezték: ugye nem szenvedett sokat?

Milyen választ kaphatunk ma?
Üzen nekünk valamit az idei húsvét, hogy megszűnjön a félelmünk? ...

A prédikáció teljes szövege itt olvasható.

Liturgia-magyarázatok - A húsvétvasárnapi liturgia énekei és imádságai

Kapd el a pillanatot...

Márton testvér az oltárra teszi a húsvéti eledelt. Mi minden van a tálon?

A templomban sok-sok gyertya ég. Hol látod őket? Vajon kikért gyújtották meg őket a bencések?

A liturgia végén Kiss Zsolt tanár úr, a bazilika orgonaművésze egy nagyívű darabot játszik, amelyet alább meg is hallgathatsz. Hol hangzott el a liturgiában az a tétel, amelyet az orgonadarab újrafogalmaz?

Denis Bédard 1950-ben született Québec városában. Tanulmányait a Conservatoire de musique de Québec-ben kezdte, ahol kiváló eredménnyel végzett. Ezt követően tanulmányait Párizsban és Montrealban, valamint Amszterdamban folytatta, ahol Gustav Leonhardt tanítványa volt. Az 1975-ös Prix d’Europe valamint az CBC Radio 1978-as tehetségkutató versenyének díjazottja. 1981-1989 között a Conservatoire de musique de Québec tanára, 2001-2004 között pedig a Vancouver-i British Columbia University orgonatanára. 19 éven keresztül volt a szülővárosában található Mária legszentebb Szíve (St-Coeur-de-Marie) templom orgonistája, 1997-ben pedig szintén a Québec városban található Szent Rókus (St-Roch) templom orgonistája lett. 2001 óta a Vancouver-i Rózsafüzér Királynője (Holy Rosary) székesegyház orgonistája és zenei igazgatója. Aktív koncertművész, aki nemcsak Kanada szerte, hanem az Egyesült Államokban, Franciaországban és Brazíliában is számos koncertet adott. Tonális és dallamos zenéjével a formai tisztaságra és könnyű befogadhatóságra törekszik.

Prelude et toccata sur „Victimae Paschali Laudes”

A mű megkomponálásával a zeneszerzőt a pappászentelése 25. évfordulóját ünnepelni készülő Ronald Thompson, Vancouver-i egyházmegyés pap bízta meg. A művet maga a szerző, Denis Bédard mutatta be az ezüstmisén 2004 május 1-én. A gregorián dallam mindkét szakaszban megtalálható: az impozáns prelúdiumot egy ragyogó, ritmikus toccata követi.

 

 

 

Élő közvetítés

A húsvétvasárnapi ünnepi szentmisét a Duna TV 10.30 órakor fogja közvetíteni. A szentmise-közvetítést a Mediaklikk.hu/duna-elo oldalon is tudják követni.