Akik a rájuk bízottakat tartják mindig szem előtt – Bencés Oktatásért kitüntetés

A Pannonhalmi Főapátság idén is átadta a tavaly hagyományteremtő szándékkal életre hívott Bencés Oktatásért kitüntetéseket a fenntartásában működő iskolák pedagógusainak 2024. június 9-én. Az elismerésre saját intézményi közösségük terjeszti fel az oktatókat, tanárokat. Hortobágyi T. Cirill főapát az átadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy a főapátság büszke iskolái szolgálatára, a teljesítményükre és szakmaiságukra, amely mindegyik intézményt jellemzi.

Cirill atya kiemelte: arra is büszke, hogy az emberséget, a bencés nevelést, az élet melletti elköteleződést és azt a szellemiséget, hogy küldetésünk van a világban, amit jó beteljesíteni, a pedagógusok segítségével tovább tudják adni a fiataloknak. „Fontosak ezek az ünnepi percek, amikor iskolánk tanárai érzik, hogy figyelünk rájuk, az odaadottságukat, szakmaiságukat értékeljük, mert tudjuk azt, hogy valójában ők azok, akik helyben, a saját közösségükben megvalósítják a bencés lelkiségű, szellemiségű nevelést” – mondta Hardi Titusz oktatási főigazgató.


Ezen munkájuk elismeréseként, a nevelőtestületek ajánlása alapján a Főapátság mind a 11 intézményéből egy-egy tanárnak adományozta a Bencés Oktatásért kitüntetést. Mint mondták, hatalmas megtiszteltetés és öröm számukra, hogy saját kollégáik javasolták őket. Csertán Judit a Pannonhalmi Bencés Gimnázium történelem és latin szakos tanára meglepődött és egyúttal meg is hatódott a kitüntetésen. Judit csaknem húsz éve tanít Pannonhalmán és saját területén azt tartja sikernek, ha a diákoknak sikerül jól elmagyaráznia valamit. Mint mondja mindig is a humanitás, az emberi és európai értékek átadása állt tanításának középpontjában.

Egy másik kitüntetett, Hetyey György a világ iránti nyitottságra, kíváncsiságra igyekszik diákjait nevelni, miközben hitét is próbálja közvetíteni feléjük. A német – történelem szakos tanár 2006-tól oktat a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnáziumban, amely az idei tanévtől tartozik a Főapátsághoz. György kapcsolata a bencés renddel azonban jóval korábbra nyúlik vissza. Büszke arra, hogy volt pannonhalmi diákként, egykori tanárától, Cirill atyától vehette át a kitüntetést. Mint mondja, soha nem vágyott másra, mint hogy taníthasson.

Hasonlóan elkötelezett a többi kitüntetett pedagógus is. Ahogy Titusz atya fogalmaz: van bennük egy mély reflexió az evangéliumra és Szent Benedek tanítására, amely igazán ember- és gyerekközpontúvá teszi a nevelésüket. „Nemcsak, hogy megvan bennünk a kellő tudás és a nélkülözhetetlen szakmaiság, hanem emellett úgy végzik a munkájukat, hogy egy pillanatra sem feledkeznek meg a rájuk bízottakról. Tudásukat úgy adják át a gyerekeknek, hogy egész emberségükben növekedni, épülni tudjanak.” Végül egy megszívlelendő idézettel zárta gondolatait: „Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

A 2023/24-es tanévben Bencés Oktatásért kitüntetésben részesült pedagógusok és laudációjuk:

Jurainé Weigand Erzsébet angol nyelv szakos tanár, Szent Benedek Technikum, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakképző Iskola Budaörsi Tagintézmény  

Jurainé Weigand Erzsébet több éve hűséges oktatója iskolánknak. Lelkiismeretesen oktat, bármilyen feladatból kiveszi a részét, az iskola lelki programjaiban aktívan vesz részt. Nagy szeretettel és elhivatottsággal oktat, nevel.

Aktív szerepet tölt be az iskola lelki életének alakításában, programok szervezésében. Diákjainkat végtelen türelemmel, megértéssel és magas szakmai színvonalon tanítja. Kollégái bármikor fordulhatnak hozzá, mindig segítő kezet találnak.


Tamás Rita
német nyelv szakos tanár, Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola

Tamás Rita kolléganőnk minden helyzetben, és minden tevékenységében a keresztény értékek szerint éli mindennapjait. Istenkövető, Istenszerető ember, aki szívesen tesz tanúbizonyságot hitéről. Éppen ezért a kezdetektől fontos számára, hogy iskolánk bencés arculatát megteremtsük, megerősítsük. Sokat dolgozik azért, hogy tanítványaink megértsék a közös értékrendünk lényegét. Nevelőmunkájában a szeretet, az empátia és az elfogadás a legfőbb erény, melyhez tanári következetesség és szakmai tudás társul. Így mindenki bizalommal fordul hozzá, szeretik. Kollégái és a szülők is nagy tisztelettel vannak iránta. Igazi csapatjátékos. A rábízott egyéni feladatait nagy felelősséggel és pontossággal hajtja végre. Megbízható, őszinte és hiteles ember, aki példakép a gyerekek és a kollégák számára egyaránt.


Vincze Zsolt
történelem és földrajz szakos tanár, Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium

Vincze Zsolt oktató munkájában következetes, a tanítványok felé empatikus. Számtalan iskolai ünnepség, rendezvény, megemlékezés, program aktív szervezője és résztvevője. Ápolja az iskolai hagyományokat, segít megőrizni az intézmény jó hírét. Az évtizedek alatt megszerzett tapasztalatát szívesen osztja meg kollégáival. Mind a diákok, mind a kollégák tiszteletét kivívta magas szintű szaktudásával, nevelőmunkájával, figyelmességével, valamint a tanítás és az iskola iránti elkötelezettségével.


Pozsgainé Timlinger Renáta magyar és földrajz szakos tanár, Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pozsgainé Timlinger Renáta szakmailag felkészült, gondos, lelkiismeretes tanár. A tehetséggondozás területén is pallérozza diákjait, felkészítő munkája természettudományi és anyanyelvi versenyeken eredményes. Aktív részese az iskola közösségi életének. A diákság szeretettel van iránta. A gyermekek érdekeit tartja szem előtt. Személye szerény, nem tolakodó, mégis meghatározó. Nyugalmával, kisugárzásával van jelen közöttünk. Megszólalása átgondolt. A tantestület lelke.


Szilágyi Zoltán
oktató, Szegedi Szent Benedek School of Business Technikum 

Szilágyi Zoltán 2011 óta dolgozik iskolánkban és annak jogelődjében. Szakmai informatika oktatóként 2015 óta a Cisco hálózati akadémia minősített oktatója. Az informatika ágazat képzéseiben nyújtott magas szintű tanításán túl, elkötelezetten formálja, neveli, alakítja a rá bízott tanulók személyiségét. A tehetséggondozást mindig kiemelt feladatnak tekintette. Ennek szép eredményei, hogy tanítványai folyamatosan sikerrel vesznek részt országos versenyeken. Pedagógia munkájában a nevelés, a felelős közösségi viselkedés kialakítása központi szerepet tölt be. Hiteles nevelő, tanár, hagyományőrző, akit a tanulók és a kollégák egyaránt tisztelnek. Látásmódja, energiája, mentalitása példaértékű a jövő pedagógusai és oktatói számára.


Hetyey György
német nyelv és történelem szakos tanár, Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium 

Hetyey György példamutató tanár és osztályfőnök. Az iskolai kereteken kívüli programokkal is tereli diákjait a hit, az értékes élet, a művelődés és a természetvédelem útján. Iskolai szintű projektekben fontos szerepet vállal, részt vesz pályázatírásban, rendezvények és témahetek szervezésében. Az iskola iránti hosszú ideje tartó elköteleződése példaértékű.


Jakab Henrietta német nyelv szakos tanár, Szent Benedek Gimnázium és Technikum 

Jakab Henrietta munkájában elkötelezett, azt magas szakmai színvonalon végzi; szaktanárként, osztályfőnökként és kollégaként egyaránt lehet rá számítani. Nem csak tanít, hanem nevel is; példát mutat kedvességből, udvariasságból, türelemből, emberséges és pozitív hozzáállásból. Aktív tagja az iskola szakmai és közösségi életének, mindig meghallgatja a hozzá problémával fordulókat és a megoldásokat keresi; segítőkészsége, kedves, derűs személyisége az egész közösségre ösztönzően hat.

Kisfali Janka Zsuzsanna matematika és történelem szakos tanár, Szent Benedek Technikum, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakképző Iskola Szegedi Tagintézmény

Kisfali Janka Zsuzsanna munkaközösség vezetőként, osztályfőnökként nem csak a tananyag átadására és számonkérésére fektet hangsúlyt, hanem ügyel az egyéni és személyes nehézségek, szükségletek megismerésére is. Folyamatosan keresi az új utakat, lehetőségeket, a módszertani újdonságokat. Mindemellett szakít időt a közösségi programokon való aktív részvételre, azok megszervezésére és vezetésére. Kollégái szakmai fejlődését is igyekszik segíteni, tudását másokkal megosztani. Munkáját jó humorral, keresztény testvéri szeretettel, de határozott stílusban és szakmai alapossággal végzi.


Lasetzky Krisztina
testnevelés szakos tanár, Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola  

Lasetzky Krisztina kreatív pedagógus, magas szintű fejlesztő munkát végez a testnevelés és a digitális kultúra oktatása során. Kiváló osztályfőnök: következetesen nevel a gyerekek igényeit figyelve, megértve. Az iskolán kívüli programok szervezésében jelentős részt vállal: táborokat szervez, színvonalas évközi programokat koordinál és segíti az iskola méltó megjelenését is. A pedagógusok nagyra becsülik segítőkészségét, szívesen fordulnak hozzá tanácsért is.


Kissné Kocsis Veronika
angol nyelv szakos tanár, Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  

Kissné Kocsis Veronika elkötelezett hitével igazgatóhelyettesként szolgálja intézményünket. Nagy teherbírású, megbízható pedagógus, aki precíz munkájával, önmagával és másokkal szembeni igényességével mindenki számára példát mutat. Pedagógusként fontosnak tartja az egyéni fejlesztést és ennek érdekében személyre szabott feladatokon keresztül végzi a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Alázatos, csendes, de ugyanakkor dinamikus és határozott személyiségével következetesen képviseli a bencés szellemiség értékrendjét, a megértés és türelem erényeivel formálja szeretetteljes közösséggé a körülötte lévőket.

Csertán Judit történelem és latin nyelv szakos tanár, Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Csertán Judit tanárnő évek óta a történelem és latin nyelv tantárgyakban a tehetséggondozás és érettségi felkészítés elkötelezett munkatársa. Az, hogy iskolánk töretlenül az ország élvonalában van, sőt, történelemből nem ritkán országos legjobb eredményt ér el, nagyrészt Judit tanárnőnek köszönhető. Szabad idejében is vállal versenyfelkészítést, és az iskolai megemlékezések szervezésében is részt vesz. A nevelőtestületben a következetes emberségnek és a felelősségteljes irgalomnak a kompromisszummentes képviselője. Iskolaközösségünket Judit tanárnő jelenléte abban erősíti, hogy a hit nem harsány, hanem szelíd; nem sürgető, hanem türelmes; nem elvárást követ, hanem hivatással motivál.