Bencés Oktatásért Kitüntetés kiváló pedagógusainknak

Idén első alkalommal adtuk át a Bencés Oktatásért Kitüntetéseket. A Pannonhalmi Főapátság azzal a céllal alapította a díjat, hogy ezentúl minden évben elismerje a fenntartásában működő iskolák pedagógusainak munkáját. „Szeretnénk, ha a tanáraink éreznék és tudnák, hogy mennyire fontosnak tartjuk a munkájukat, megbecsüljük, értékeljük őket és büszkék vagyunk rájuk” – fogalmazott Hardi Titusz atya, a Főapátság oktatási főigazgatója. 2023. június 11-én mind a tíz intézményünkből egy-egy kolléga vehette át a kitüntetést Pannonhalmán.

A Bencés Oktatásért Kitüntetés azért is különösen értékes, mert minden egyes intézmény maga jelöli ki a díjazottat, aki a saját közössége – a diákok és a pedagógusok – szerint az adott évben a legjobban képviselte a bencés értékeket. Ez nem csak az Örökkévalóban való hitet jelenti – fejtette ki Titusz atya. „Hit abban, hogy a ránk bízott gyereket a Jóisten a maga képmására és hasonlatosságára teremtette, és abban is, hogy  minden gyerek jónak születik. Nekünk, pedagógusoknak, az a gyönyörű hivatásunk, küldetésünk, hogy ezt a jóságot felragyogtassuk, hogy bízzunk a tanítványokban.”

Mint mondta, egy jó tanárban meg kell lennie a bölcs mértékletesség benedeki erényének. A rendalapító a Regulában írta, hogy az apát „mindent úgy igazítson el, hogy legyen, ami után az erősek vágyódhatnak, de a gyengék se ijedjenek vissza.” Szent Benedek tanácsa a pedagógusoknak is irányt mutat – véli Titusz atya. „Úgy kell a tanároknak rendezni mindent, hogy a legtehetségesebb gyermek felfedezze az adott tudományág távlatait és akarjon elmélyedni benne. Ugyanakkor a leggyengébbeknek se menjen el a kedvük, hanem bátorítsa őket: az elégséges nem elérhetetlen és más területeken ők is tehetségesek és van helyük az iskolában, az osztályban.” Bencés érték a jó buzgóság is, amely szintén fontos az oktatásban, hogy meglássuk a jót és szavainkkal, tetteinkkel ne romboljunk, hanem lelkesítsünk, építsünk .

Ez a hitvallása az egyik díjazottnak, Erdélyiné Maár Annának is, a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola tanítójának. Ancsa néni – ahogy diákjai szólítják – 38 éve tanít alsósokat. A hivatását egyfajta szolgálatnak tekinti és fontosnak tartja, hogy személyesen is példát mutasson. Az alsó tagozatban a közösségek kialakításánál mindig azon dolgozik, hogy segítsék, támogassák egymást a gyerekek. „Fedezzék fel és lássák meg egymásban a jót! Legyenek türelmesek egymással! Erre tanítom őket.” Mint mondja bár nem mindig könnyű a feladat, vannak megpróbáltatások, de a gyerekektől visszakapja a befektetett energiát. Diákjai tekintete és hálájuk feltölti és hite is sokat segít. „Elsődlegesen az Égieknek szeretnék megfelelni.”

Ancsa néni mellett kilenc további pedagógus vehette át Cirill főapát úrtól a Bencés Oktatásért Kitüntetést.

Bencés Oktatásért Kitüntetés 2023. évi díjazottai és méltatásuk:

Heiner Nóra, közgazdaságtan tanár / Szent Benedek Technikum, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakképző Iskola Budaörsi Tagintézménye

Heiner Nóra magas színvonalú szakmai-pedagógiai munkájával, példamutató  tanításon kívüli tevékenységével méltán elismerést vívott ki az iskola oktató közösségében. Egyszemélyben felvállalta a kereskedelmi ismeretek és gazdasági ismeretek tantárgyak tekintetében a tanulók érettségire való felkészítését, valamint elévülhetetlen érdemeket szerzett a tanulmányi versenyek szervezésében is. Folyamatosan törekszik tanítványait a legkorszerűbb módszerekkel a legújabb ismeretekhez juttatni.

Ujvári Martina, matematika, kémia és biológia szakos tanár / Szent Benedek Technikum, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakképző Iskola Szegedi Tagintézménye

Ujvári Martina kivételesen elhivatott pedagógus. Számára egyaránt fontos a tanítás és diákjai nevelése. Szakmailag és emberileg is kiemelkedő munkatárs. Tanítása, pedagógusi munkája során nemcsak a puszta tantárgyi tudás átadására törekszik, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektet. Kiemelt szociális és lelki érzékenységgel rendelkezik, mely megmutatkozik a tanulók folyamatos támogatásával és segítésével.

Erdélyiné Maár Anna, tanító / Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Erdélyiné Maár Anna 1985 óta tanít a pannonhalmi általános iskolában. A nevelőtestület meghatározó tagja. Lelkiismeretes, gondos munkája, elhivatottsága példaértékű. Nagy érték a tehetséggondozásban való tevékenysége. A diákság és a szülők körében egyaránt nagy tisztelet övezi, generációk nőttek fel a kezei alatt. A Szent Márton zarándoklat szervezője, az iskola és település hívő közössége között személye fontos kapocs, a keresztény értékek hiteles közvetítője.

Kropfné Knipp Mária, hittan és magyar szakos tanár, igazgató / Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola

A Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola 2021. szeptember 1-től ismét bencés fenntartásban működik. Ebben a fenntartóváltásban Kropfné Knipp Mária elévülhetetlen érdemeket szerzett. Fáradhatatlanul dolgozik iskolájáért, a nevelőtestületet példamutató egységbe kovácsolta. Mind tanárként mind vezetőként kiváló szakember, aki példaképül szolgál az iskola valamennyi dolgozója számára. Képviseli a bencés szellemiséget, szívvel lélekkel tevékenykedik a nevelő-oktató munka egyre eredményesebbé és színvonalasabbá tétele érdekében.

Nagyné Molnár Ildikó, hittan és francia nyelv szakos tanár / Szent Benedek Gimnázium és Technikum

Nagyné Molnár Ildikó hozzáállása mind a diákokhoz, mind kollégáihoz példaértékű. Tanórákon és azokon kívül is nagy figyelmet fordít a diákjai lelki problémáira.  Változatos programok szervezésével segíti a tanulók fejlődését, megerősödését és a kollégák lelki töltekezését. Szerethető és szeretetet adni tudó személyiség, aki mindig képes figyelemmel és mosollyal fogadni a hozzá fordulókat.

Kiss György, hittan és magyar szakos tanár / Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium:

Kiss György tanár úr, 2012. óta tanít az iskolában. Az iskolai és kollégiumi hitéleti szervezésében kiemelkedő szerepet vállal. Szaktanári feladatai mellett osztályfőnöki és munkaközösség vezetői teendőit példamutatóan látja el.

Nyomárkayné Csillag Beáta, német nyelv és történelem szakos tanár / Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola

Nyomárkayné Csilla Beáta pedagógiai tevékenységét mindhárom alapvető iskolai színtéren; szaktanári, osztályfőnöki és munkaközösség-vezetői területen kiváló eredményességgel végzi. Külön kiemelendő a tanulói modernitás kérdéskörének a keresztény értékvilággal való összeegyeztetésének területe, mely stabil értékvilágán és keresztény elkötelezettségén nyugszik.

Ungi Ferencné, szociális ágazat oktatója / Szegedi Szent Benedek School of Business Technikum

Ungi Ferencné szakmai felkészültsége, empatikus személyisége és segítőkészsége, valamint precíz és pontos munkavégzése megbecsülést vív ki az oktatói közösségben. Mindennapjait tartósan kiemelkedő szakmai munka, nagyfokú tudás, példaértékű hivatástudat és empatikus pedagógiai kapcsolattartás jellemzi, mely szerteágazó szakmai és közéleti tevékenységgel is párosul.

Messzi-Szabóné Major Márta, angol nyelv és történelem szakos tanár / Kiskunfélegyházi Szent Benedek Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium

Messzi-Szabóné Major Márta tanárnő az intézmény és Kiskunfélegyháza olyan kiemelkedő tanáregyénisége, aki nemcsak magasszintű szakmai tudással, hanem türelemmel, empátiával, rendkívüli precízséggel és következetességgel végzi több mint 30 éve mindennapi oktató-nevelő munkáját, példát mutatva ezzel mind a diákok, mind a kollégák számára.

Petroviczné Major Ivett Mária, angol szakos tanár / Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium

Petroviczné Major Ivett Mária tanárnő 2015 óta tanít Pannonhalmán. Szakmailag kifogástalan és példaértékű munkát végez. A diákokra anyai szeretettel tekint. Követelményrendszere alkalmazkodik a tanulócsoport tudásszintjéhez és az életkori sajátosságokhoz. Külön energiát és figyelmet fordít a tehetséggondozásra, de szívesen vállal olyan csoportot is, ahol többségében vannak a nehézségekkel küzdő diákok. Számos iskolaidőn túli programot szervez és rendszeresen részt vesz kollégiumi programokon is. Munkáját, jelenlétét, biztonságot sugárzó szakmaiságát mind a diákság mind az igazgatóság nagyra értékeli.