Prőhle Gergely, az alapítvány elnöke elhelyezi a koszorút Habsburg Ottó szívurnájánál

Habsburg Ottó hitt az együttműködésben

Az egykori bencés diák és királyi herceg, Habsburg Ottó halálának évfordulóján Pannonhalmán mindig megemlékeznek róla a szívurnája felett. De nemcsak róla, hanem azokról az európai, emberi alapértékekről is, amelyeknek elkötelezett híve, és egész életpéldájával bizonyító képviselője volt. Az ő örökségét az ápolja méltó módon, aki a békéért tesz, emlékeztette a résztvevőket Cirill főapát. Június utolsó vasárnapján ismét a Pannonhalmi Főapátság adott otthont a Habsburg Ottó Alapítvány immár hagyományos konferenciájának és társasági eseményének, amelyen előadást tartott Navracsics Tibor miniszter és Jeroen Vergeylen belga nagykövet is.

A Habsburg Ottó Alapítvány öt évvel ezelőtt a Pannonhalmára szervezett első konferenciájával kezdte meg nyilvános tevékenységét. Tudatos döntés volt ez, hiszen a Főapátság és Habsburg Ottó, a bencések és a dinasztia között a  lelki kapcsolatnál is mélyebb kötődés állt fenn. Öt év távlatában pedig már az együttműködés gyakorlati eredményei is látszanak, hiszen Habsburg Ottó iratait a Főapátság könyvtára digitalizálja és így őrzi meg az örökkévalóságnak. Az Alapítvány tevékenysége javarészt arról szól, milyen módokon lehet Magyarországról az egész kontinens, Európa sorsára vonatkozó gondolkodást serkenteni és fenntartani, amely egybevág Habsburg Ottó eredeti céljaival. Aki az európai alapító atyák egyike, hiszen a kezdetektől részt vett az integráció alakításában. Az a keresztény szolgálat és alapérték, amit a pannonhalmi monostor is képvisel, nem áporodott hagyomány, hanem a modernitás része. Habsburg Ottó ugyanennek volt hiteles képviselője, aki nemcsak szavakban, hanem egész életpéldájával bizonyította keresztény européer mivoltát.

Változatlan értékek – változó körülmények

Halálának évfordulóin Pannonhalmán mindig megemlékeznek róla a szívurnája felett. De nemcsak róla, hanem azokról az európai, emberi alapértékekről is, amelynek elkötelezett híve, képviselője volt. Az értékek ugyan változatlanok, de az évenkénti megemlékezéseket körülölelő világ körülményei mindig változnak. A mai helyzet is sok szempontból más. Jele ennek, hogy az integrációt annak idején meghatározó keresztény alapértékek, elvek mára hátrébb szorultak. A pannonhalmi bencés monostorba szervezett konferenciák egyik célja éppen az, hogy ezen értékek állandóságára, jelenvalóságára hívják fel a figyelmet.

Habsburg Ottó szívurnája az altemplomban
Habsburg Ottó szívurnája az altemplomban

Nem kivétel ez alól a legutóbbi esemény sem, amelynek választott időpontja és aktualitása többszörösen jelképes. A pannonhalmi bazilika altemplomában nyugszik Lónyay Elemér herceg és felesége, aki a szerencsétlen sorsú Habsburg Rudolf trónörökös özvegye, a belga királyi család sarja volt. Magyarország Belgiumtól veszi át az Európa Tanács soros elnöki tisztségét a napokban. Az altemplom talapzatában pedig ott van Habsburg Ottó, az egységes Európa egyik szellemi alapítójának szívurnája, amely közös lelki-szellemi örökségünkre és felelősségünkre emlékeztet.

Cirill főapát beszéde

Habsburg Ottó örökségét az ápolja méltó módon, aki a békéért tesz, emlékeztette a résztvevőket Hortobágyi T. Cirill főapát, aki Európa iránti elkötelezettségünk alapjait és kudarcainkat is ecsetelte konferenciát megnyitó köszöntőjében, amelyet rövidített, szerkesztett változatban közlünk:

Közismert, hogy az Európai Unió előzménye az 1951-ben létrejött Európai Szén- és Acélközösség volt. Létrejöttének egyik szorgalmazója, Konrad Adenauer arra hivatkozott, hogy a korábbi évszázadokban éppen a szén és az acél, azaz a fegyvergyártás alapanyagai voltak az európai népek közötti konfliktusok kirobbantói. A Montánunió alapítói ezért arra jutottak, hogy talán éppen a szén és az acél közös szabályozása, közös üggyé emelése lesz képes egyesíteni a nemzeteket a közös gondolkodásban, a konfliktusaik feloldásában. Milyen hasznos lenne megtalálni a XXI. század konfliktusainak szenét és acélját, amit aztán egyezménybe foglalva ismét megteremtenénk a békét! A feladvány sajnos most nem egykönnyen oldható meg.

Cirill főapát beszédet mond
Cirill főapát beszédet mond

Sokan belátták mára, hogy a társadalmak erejének vagy erőtlenségének meghatározója, a konfliktusok megoldásának kulcsa, a törékenységre és kiszolgáltatottságra a gyógyír mindenekelőtt a lelki élet minősége, színvonala. A vallott és követett értékek, a társadalmi viszonyok tisztasága fontosabb, mint a bőség és az állandó növekedés kényszere. Nem a szerződésekkel körülbástyázott gazdasági teljesítmény vagy az általános jólét hozza el a megoldást. Mindaz, ami egy nemzet lelkierejét elapasztja, az káros és romboló, ami pedig növeli, az a békét, a stabilitást, azaz az alap problémák megoldását szolgálja.

Biztos vagyok benne, hogy ez a törekvés méltó Habsburg Ottó királyi herceg, egykori bencés diák emlékéhez!

Vergeylen belga nagykövet

A konferencia további előadói közt Jeroen Vergeylen, a Belga Királyság magyarországi nagykövete a Tanács elnöki tisztségéről leköszönő hazája nevében a politikai porondon közösen képviselt értékekről szólt. Elnökségük alapeszméje a közmondásos belga kompromisszumkészség volt, amelynek eredete a Habsburg-kormányzás kiegyensúlyozó politikájában keresendő.

Jeroen Vergeylen belga nagykövet
Jeroen Vergeylen belga nagykövet

Vergeylen nagykövet ennek a szemléletnek a továbbvitelét várja magyar kollégáitól 2024 második felében, amely a megegyezés módozatainak keresésében nyilvánulhat meg a versenyképesség, a Green Deal, a védelmi és a gazdasági témák, az ukrajnai háború, a bővítés és a belső intézményi reformok kérdéseiben. A Pannonhalmi Főapátságban nem üres frázis arra a felelősségre figyelmeztetni Európa vezetőit, amely Szent Márton, Szent Benedek és Habsburg Ottó alapértéke is volt.

Navracsics Tibor gondolatai

Habsburg Ottó európai föderalistaként mélyen hitt az együttműködésben – ennek az elsőre magától értetődő kijelentésnek a tartalmát bontotta ki Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Igazi integráció csak a kölcsönös bizalmon alapuló együtt munkálkodás révén születik, ahol minden résztvevő a közös cél, a mindenki számára vágyott közös jó érdekében cselekszik. Hiteles nemzeti és európai gondolat nem állhat szemben egymással, mert az európaiság eszméje időben megelőzte a nemzeti narratívákat. Európai és nemzeti gondolat sokkal inkább feltételezi, kiegészíti és gazdagítja egymást. Nemzetek önkéntes tömörülése – föderációja – egyenrangú partnerek együttműködéséből születik. Egy soknemzetiségű birodalom etnikailag semleges együttműködési keretének „öröksége” így válhatott kontinensünk egységesülésének modelljévé Habsburg Ottó számára – és szolgál tanulságokkal, intő példákkal a jelen és jövő nemzedékeinek.

A miniszter és a főapát
A miniszter és a főapát

Egykori munkatársa és életrajzírója, Stefan Baier felidézte, hogy a dinasztia hagyományaihoz hűen Habsburg Ottó mindig sokszínű, toleráns és rendezett birodalomban gondolkodott, és ezt az elképzelését vetítette rá az egész kontinensre, olyan jogi és védelmi teret vizionálva, amely szüntelenül a béke megvalósításán munkálkodik.

Fotók és forrás: Habsburg Ottó Alapítvány

Fotós: Szabó Zoltán